Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje

Atgal
 
Projektas vykdytas pagal 2020 m. balandžio 7 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-202 patvirtintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2020–2022 m. finansavimo kryptis, pagal priemonę „Aplinkos oro apsauga“.
 
Projekto tikslas – įdiegti oro teršalų valymo įrenginius, mažinančius kvapus, pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje.
 
Projekto vertė – 224,4 tūkst. Eur (be PVM). Projektas finansuotas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (34,6 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ (65,4 proc.) lėšomis. Projektą įgyvendino UAB „Šiaulių vandenys“. Darbus vykdė UAB „Airplus1 Lituanica“.

Problema
Visos Šiaulių miesto nuotekos savitakiu nuotakynu, iš žemesnių vietų jas pumpuojant 66 nuotekų siurblinėms, suteka į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį Pakruojo g. 2A. Per parą ši siurblinė į nuotekų valyklą (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.) perpumpuoja apie 19–20 tūkst. kub. metrų nuotekų.
 
Nuotekų tvarkymo sistemose išsiskiria oro teršalai – amoniako ir sieros vandenilio dujos. Pats intensyviausias kvapas yra pagrindinėje nuotekų siurblinėje – nemalonus kvapas sklinda iš grotų ir siurblinės patalpų. Didžiausia problema kyla dėl sieros vandenilio ir kitų sieros junginių, nes jų kvapo slenkstis yra ypač žemas ir neabejotinai sudaro didesnį kvapo intensyvumą. Sklindantys kvapai, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, gali suketi nepatogumų aplinkiniams gyventojams.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ užsakymu 2019 m. UAB „Ekosistema“ pagrindinėje nuotekų siurblinėje atliko į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijų matavimus ir jų sklaidos ore skaičiavimus. Paaiškėjo, kad aplinkinių gyvenamų namų ar įmonių teritorijų oro teršalų koncentracijos, kurios galėtų būti kenksmingos žmonių sveikatai, nepasiekia. Tačiau nustatyta, kad gyvenamųjų teritorijų pakraštys galimai persidengia su zona, kurioje kvapų koncentracija gali viršyti leistiną higienos normą HN 121:2010.
Projekto eiga
2020 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įsakymu Nr. D1-254 skyrė finansavimą projektui vykdyti.
 
2020 m. liepos 17 d. Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė subsidijos teikimo sutartį projektui finansuoti.
 
2020 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Airplus1 Lituanica“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 12 mėn. įrengti kvapų šalinimo sistemą pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje, esančioje Pakruojo g. 2A. Darbų vertė – 112,9 tūkst. Eur (be PVM).
 
2021 m. liepos 2 d. darbų pabaiga.
Projekto darbai
Mažinant kvapų sklaidą, pagrindinėje nuotekų perpumpavimo stiurblinėje įdiegta oro ištraukimo sistema, sudaryta iš ozono generatorių, ozono ir kvapą sukeliančių teršalų jutiklių ir reaktoriaus su katalizatoriumi. Sistema veikia oro teršalų katalitinio oksidavimo ozonu principu.
 
Siekiant efektyviai oksiduoti oro teršalus, ozonas tiekiamas ir maišomas į orą kuo arčiau taršos šaltinio – virš nuotekų rezervuarų ir latakų siurblinės pastate. Oro teršalai pradeda oksiduotis jau jų išsiskyrimo iš nuotekų vietoje. Oksidacijos produktai yra mažo kvapo ar bekvapiai junginiai, mažiau lakūs. Oro teršalai, kartu su ozonu, nukreipiami į ištraukiamąją ventiliaciją. Ventiliacija buvo pertvarkyta ir pratęsta, įrengiant reaktorių. Reaktorius sudarytas iš vamzdyno ir jo gale įrengto filtro ir katalizatoriaus dėžės. Katalizatorius oksiduoja teršalų liekanas, suskaido ozono perteklių bei papildomai išvalo oksidacijos produktus, sulaikant net ir intensyvią oro taršą.

Šios modernios sistemos dėka oro tarša iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės pastebimai sumažėjo – nemalonūs kvapai neutralizuojami iki 94 proc. ir nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. Dabar gyvenamų teritorijų ribas pasiekia ne daugiau, kaip 3 OUE/m3 kvapo vienetų kvapo sklaidos riba (buvo 8 OUE/m3). Įdiegta sistema užtikrina pastovų, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą.
 
Mažinant susidarančius kvapus, buvo svarbu sumažinti ir nuotekų cirkuliavimo laiką šioje nuotekų siurblinėje. Spartesniam nuotekų perpumpavimui, šio projekto lėšomis už 189,8 tūkst. Eur (be PVM) buvo įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Ši papildoma techninė priemonė leidžia užtikrinti greitesnį nuotekų iš siurblinės išpumpavimą, esant maksimaliam nuotekų pritekėjimui, o kartu ir efektyvesnį visos kvapų šalinimo sistemos veikimą.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19