IstorijaXVIII-XIX a. Šiauliuose jau sutinkama kanalų, sukonstruotų iš medinių vamzdžių.

Šiauliai vandentiekio neturėjo iki pat Pirmojo pasaulinio karo.

1900 m. kai kuriems pasiturinčiųjų namams jau pradedama centralizuotai tiekti vandenį.

Iki 1914 m. Karpio dvare (Rėkyvoje) veikė vandentiekis. Jo įrenginiai neišliko, sudegė gaisro metu.

Lietaus kanalizacijos klojimo darbai  Rūdės gatvėje. 1930 m.

 1922 m. Šiauliuose įrengta 7031 m lietaus ir kitų dengtų kanalų. Didžiausią norą iš Lietuvos miestų statyti kanalizaciją pareiškė Šiauliai. Šiauliečiai jau turėjo nusižymėję plane žemės paviršiaus smulkią niveliaciją.

To meto šaltiniai teigė, kad vandentiekis higieniniu atžvilgiu irgi turįs didelę reikšmę. Tuo laikotarpiu vanduo, semiamas iš 3-4 m gylio šulinių, upių ir ežerų, nebuvo švarus.

Pirmieji kanalizacijos ir vandentiekio projektai pradėti rengti 1925 m.

Lietaus kanalizacijos klojimo darbai Vilniaus - Rūdės gatvių sankryžoje. 1930 m.

 Po Pirmojo pasaulinio karo Šiauliai pradėjo ruoštis vandentiekio ir kanalizacijos darbams. Reikėjo paruošti topografinį miesto planą. Buvo kreiptasi į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doc. inžinierių Steponą Kairį.

Vienas iš Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto studentų-technikų savo diplominiam darbui pasirinko temą „Apie Šiaulių miesto nukanalizavimą“.

1929 m. sausio 19 d. miesto Taryba pirmą kartą svarstė fekalinės kanalizacijos įvedimo klausimą ir pritarė miesto Valdybos pradėtiems paruošiamiesiems darbams, skyrė lėšų planui paruošti.

Kanalizacijos kolektoriaus statybos darbai Tilžės g. 1932 m.

 

1929 m. birželio mėnesį Valdybos kvietimu kartu su S. Kairiu į Šiaulius atvyko žinomas vandentiekio-kanalizacijos specialistas, Berlyno aukštosios technikos mokyklos prof. Briks. Tąkart surasta vieta vandenvietei – Salduvės piliakalnio papėdėje, o nešvariam vandeniui valyklą nuspręsta įrengti netoli Ginkūnų.

1930 m. lapkričio 19 d. miesto Taryba įgalioja miesto Valdybą paimti 500 000 litų paskolą kanalizacijos statybos darbams mieste.

Kanalizacijos tinklų statybos darbai Gluosnių - Dvaro g. sankryžoje. 1935 m.

 


1931 m. pradedami kloti fekalinės kanalizacijos tinklai. Visi darbai atliekami rankiniu būdu.

1932 m. mieste „vaterklozetus“ turėjo 238 butai.

1935 m. – intensyvių kanalizacijos – vandentiekio darbų pradžia.

1937 m. Šiauliuose „vaterklozetus“ turėjo 430 butų, o įrengtą vidaus vandentiekį – 652 butai.

Vandentiekio darbai Prūdelio rajone. Apie 1936 - 1937 m.

 

Iki 1937 m. pabaigos tarp Talkšos ir Ginkūnų ežerų iškasta duobė - sėsdintuvas, nuo jos iki Tilžės gatvės iškastas atviras griovys. Vanduo, praėjęs pro sėsdintuvą, buvo nuleidžiamas į Talkšos ežerą, o toliau – į Kulpės upelį. Toliau klojamos pagrindinės kanalizacijos linijos miesto link.

1938 m. užbaigus kloti pagrindines kanalizacijos linijas, pradedama ruoštis vandentiekio statybos darbams.

1938 m. gruodžio 31 d. Šiaulių burmistras Petras Linkevičius, kalbėdamas su laikraščio „Įdomus mūsų momentas“ korespondentu, sakė: „Ateinančiais metais vandentiekiui įrengti pradžia bus tikrai padaryta. Inžinierius S. Kairys pažadėjo pasiskubinti su vandentiekio plano sudarymu. Kai tą planą gausime, tuoj pradėsime jį vykdyti.“

Vandentiekio bokšto statybos darbai. 1939 m.

 


1939 m. balandžio 27 d. miesto burmistras P. Linkevičius paskelbė privalomą įsakymą Nr. 6 apie tai, kad Šiaulių miesto sodybų savininkai ir jų valdytojai privalo prijungti savo sodybas prie miesto kanalizacijos ir vandentiekio tinklo, kai gatvėj, per kurią jie susisiekia su savo sodyba, bus pastatytas kanalizacijos kanalas ir pravesti miesto vandentiekio vamzdžiai.

1939 m. savivaldybėje įvedamas vandentiekio ir kanalizacijos darbuotojo etatas, į šias pareigas paskiriamas inžinierius Adolfas Janulionis.

Kanalizacijos tinklų statyba Vilniaus g., Ch. Frenkelio fabriko rajone. Apie 1935 m.

 1939 m. už pusę milijono litų nupirkta įvairaus diametro vamzdžių, priešgaisrinių hidrantų, sklendžių bei kitų medžiagų.

Nuo būsimo vandentiekio bokšto vietos pradėta kloti 300 mm skersmens vandentiekio linija, kuri ėjo K. Venclauskio, Ežero, Vilniaus gatvėmis iki Papievių gatvės. Kita jos atšaka – nuo bokšto teritorijos Vasario 16-osios gatve link Vilniaus gatvės.

Kanalizacijos tinklų statyba. Nedideliai mediniai poliai įkalami rankiniu būdu „barbarka“.

 


Visi vandentiekio ir kanalizacijos tinklų statybos darbai buvo atliekami rankiniu būdu, vanduo iš tranšėjų semiamas kibirais arba rankiniais siurbliais. Darbo jėga – iš darbo biržos samdomi bedarbiai.

Vandentiekio ir kanalizacijos klojimo darbams ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje yra vadovavęs miesto savivaldybės inžinierius Vladas Bitė, technikas Vladas Kašauskas.

Darbo jėga - iš Darbo biržos samdomi bedarbiai. 1939 m.

 

Tarpukario nepriklausomybės metais Šiauliuose paklota apie 6 km vandentiekio ir apie 9,6 km kanalizacijos tinklų. 1939 m. pradėti ruošti pamatai vandentiekio bokšto statybai. Vandenį buvo numatoma imti iš Salduvės kalno ištekančių šaltinių.

Miesto kanalizacijos ir vandentiekio tiesimą buvo numatyta užbaigti 1942 m. Bet nepriklausomybės praradimas ir karas sujaukė planus.

1940 metų vasario mėnesį pirmą kartą telefonų abonentų sąraše atsiranda Šiaulių miesto vandentiekio ir kanalizacijos skyrius.

Vandentiekio bokšto statybos pradžia. 1939 m.

 

1940 m. liepos mėn. Lietuva paskelbta Tarybų Socialistine Respublika.

Pagal Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Prano Markūno (Morkūno) brėžinius, užbaigus vandentiekio bokšto pamatų betonavimo darbus, vykdoma gelžbetoninių kolonų ir sienų statyba.

1941 m. vasario mėn. Šiaulių m. Vykdomasis komitetas svarstė naujai statomos ligoninės vandentiekio ir kanalizacijos klausimą. Pranešimą skaitė A. Janulionis. „Jeigu bus laiku gauta visa reikalinga medžiaga, tai šių metų rudenį galės pradėti veikti miesto vandentiekis“, – sakė A. Janulionis.

Kanalizacijos linijų sujungimo fragmentas. 1932 m.

 


1941 m. vasario 12 d. buvo patvirtinti Šiaulių miesto vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus vandentiekio ir kanalizacijos dalies etatai – iš viso 25 pareigybės, iš jų: 5 administracinės ir 20 darbininkų.

1941 m. kovo 31 d.
 inžinierius A. Janulionis pranešė, kad Šiaulių miesto vandentiekio statybos reikalams yra išleista kreditų: vandentiekio bokšto statybai – 550 tūkst. rublių, vandentiekio šulinių galerijos statybai (buv. Aleksandrijos dvaro laukuose) – 135 tūkst. rublių. Jis taip pat pageidavo, kad vandentiekio tinklų statybai prie ligoninės ir bokšto būtų išskirta papildomai dar 245 tūkst. rublių.

Vandentiekio tinklų statybos pradžia Ugniagesių g. 1939 m.

 

1941 m. balandžio 10 d. buvo patvirtintas Šiaulių miesto vandentiekio ir kanalizacijos įmonės statutas (iš penkių skyrių). Pirmame skyriuje pažymima, kad vandentiekio kanalizacijos įmonė priklauso Šiaulių miesto vykdomajam komitetui, tačiau veikia kaip atskiras ūkio vienetas.

Per pirmuosius sovietų okupacijos metus buvo paklota apie 2 km vandentiekio ir 3 km kanalizacijos tinklų. Buvo statoma vandentiekio šulinių galerija buv. Aleksandrijos dvaro laukuose (dabar Lepšių vandenvietė), nuo jos klojama 300 mm skersmens vandentiekio magistralinė linija, kuri turėjo sujungti vandenvietę su vandentiekio bokštu ir ligonine (dabar – Šiaulių centro poliklinika).

Vandentiekio ir kanalizacijos ūkio transportas. 1939 m.

 

Vandentiekio bokšto stiebo dalis pastatyta beveik iki švaraus vandens rezervuaro dugno.

Vyriausybė skyrė apie 900 tūkst. rublių lėšų miesto viešiesiems darbams. Įdarbinta apie 100 bedarbių, o Vijolės upelio reguliavimo darbams - 350 bedarbių.

Prie vandentiekio statybos darbų dirbo J. Jazdauskas, technikai S. Kuzminskas, S. Verbickas, tinklų klojėjas A. Dunauskas ir kiti.

Vandentiekio bokšto statyba. 1940 m.

 

1941 m. birželio 24 d.
Vokietijai okupavus Šiaulius, Vandentiekio ir kanalizacijos įmonei ir toliau vadovavo inžinierius A. Janulionis. Vokietmetyje prie kanalizacijos tinklų prijungta apie 20 gyvenamųjų namų, paklota pusės kilometro ilgio 300 mm skersmens vandentiekio magistralės dalis Lepšių, Kairių gatvėmis iki Radviliškio gatvės. Karinei vadovybei davus nurodymą, mieste pakloti vandentiekio tinklai buvo jungiami prie miesto geležinkelio stoties vandentiekio. Nuo geležinkelio vandentiekio linijos per kiemus buvo kasamos tranšėjos ir klojami vandentiekio tinklai. Jie nusitiesė iki magistralės Vytauto gatvėje. Linija pratęsta iki dabartinės „Santarvės“ gimnazijos, kur buvo apgyvendinti Reicho darbo tarnybos kariai. Prie vandentiekio prijungta ir karinė ligoninė Vytauto gatvėje (dabar – Šiaulių universitetas). Okupacijos metais vandentiekio bokšto ir vandenvietės statyba buvo nutraukta.

Pirmosiomis pokario dienomis pradėti atstatomieji darbai. 1945 m. birželio 21 d. Tarybų valdžios Lietuvoje paskelbimo penktųjų metinių išvakarėse miesto laikraštis „Raudonoji vėliava“ rašė: „Šiaulių mieste sparčiais tempais vykdomi atstatomieji darbai, prie kurių prisideda visi įmonių bei įstaigų dirbantieji bei gyventojai. Sparčiai atstatomas karo metais apgadintas vandentiekio ir kanalizacijos ūkis“. Atnaujinami vandentiekio bokšto statybos darbai, bokšte betonuojamas vandens rezervuaras. Darbams vadovauja inžinierius Jonas Vencius. Pradedama intensyvi vandentiekio ir kanalizacijos tinklų statyba.
 
Berlyno aukštosios technikos mokyklos profesoriaus Briks prieš penkiolika metų pateiktas pasiūlymas surinkti šaltinių vandenį galerijomis į 70 kub. metrų talpos rezervuarą ir jį paduoti miestui pokaryje pripažįstamas kaip nepasiteisinusiu, – miestas augo, o vandens debitas buvo mažas. Pradedama galvoti apie požeminio vandens panaudojimą miesto parūpinimui.
 
1945 m. paruošiamas naujas Pirmosios (Lepšių) vandenvietės projektas. 1946 m. balandžio 28 d. vandenvietėje pradedamas gręžti pirmasis giluminis (100 metrų) gręžinys. Gręžimo darbai baigiami 1948 m. kovo 9 d. – iš pirmojo gręžinio pakeltas požeminis vanduo pateko į žemės paviršių. Šis gręžinys dirbo iki 1964 metų.
 
1948 m. miesto centre baigiamas statyti vandentiekio bokštas ir spalio 30-ąją bokšto rezervuarą, kurio talpa iki 1000 kub. m, pripildo požeminis vanduo iš Pirmosios (Lepšių) vandenvietės. Ši data – 1948 m. spalio 30 d. – laikoma oficialia miesto centralizuoto vandentiekio ir savarankiškos vandens tiekimo įmonės įkūrimo data. Vandentiekio bokštas statytas pagal profesoriaus Prano Markūno (Morkūno) eskizus, kai kurie darbo brėžiniai – inžinieriaus Adolfo Janulionio. Gelžbetoninę bokšto rezervuaro dalį skaičiavo prof. P. Markūnas (Morkūnas) bei inžinierius Jonas Vencius. Su pertraukomis bokšto statyba užtruko devynerius metus.
 
Miesto vandentiekio tinklais iš geležinkelio vandentiekio pajungtas vanduo pradėjo tekėti 1948 m. lapkričio 6 d. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – sovietmečiu mėgta didelius darbus užbaigti gegužės 1-osios arba revoliucinio perversmo Rusijoje (lapkričio 7 d.) išvakarėse.
 
1950 m. birželio 1 d. pradėta eksploatuoti Pirmosios (Lepšių) vandenvietės antrojo vandens pakėlimo stotis – iš jos vanduo pradeda tekėti į miestą ir į vandentiekio bokšto rezervuarą. Iš pradžių dirbo vienas 45 kub. m per valandą pajėgumo gręžinys. Nuo stoties paleidimo iki metų pabaigos paduota 135 tūkst. kub. m geriamojo vandens.
 
Pradėjus veikti centralizuotam vandentiekiui, o taip pat, sprendžiant Talkšos ir Ginkūnų ežerų aplinkosaugos klausimus, pradėta galvoti apie miesto nuotekų valymo įrenginių statybą šiaurinėje miesto dalyje, ruošiama dokumentacija.
 
Augant vandens poreikiui, 1952 m. nuspręsta statyti Antrąją vandenvietę Birutės gatvėje. 1953 m. birželio 20 d. išgręžtas pirmas artezinis gręžinys būsimojoje vandenvietėje. 1956 m. pradėta eksploatuoti Birutės vandenvietė.

1953 m. šiaurinėje miesto dalyje pradėta miesto kanalizacijos valymo įrenginių pirmos eilės statyba. 1959 m. spalio 29 d. pradėti eksploatuoti mechaninio nuotekų valymo įrenginiai, kurie per parą pajėgė apvalyti 12,5 tūkst. kub. m vandens. Pradėjus veikti įrenginiams, visi nutekamieji vandenys buvo pumpuojami į juos, o iš jų kanalizuotas vanduo nuleidžiamas į Kulpės upelį. Taip sumažėjo Talkšos ir Ginkūnų ežerų tarša. 1967 m., pabaigus visą kompleksą (našumas – 40 tūkst. kub. m per parą), pradėti eksploatuoti pirmieji biologinio valymo įrenginiai Baltijos šalyse.

1966 m
. pradėta eksploatuoti trečioji – Rėkyvos – vandenvietė. Taip pat 1966 metais eksploatacijon atiduoti ir šios gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai. Rėkyvos gyvenvietė iš vietinės požeminio vandens vandenvietės geriamuoju vandeniu buvo aprūpinama nuo 1954 m.
 
1973 m. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, priimti Radviliškio, Šeduvos, Kelmės, Tytuvėnų, Joniškio, Pakruojo, Linkuvos, Kuršėnų vandentiekio – kanalizacijos ūkiai. Sukuriama Šiaulių teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, pavaldi Respublikiniam gamybiniam vandentiekio ir kanalizacijos susivienijimui. 1991 m. rajonų cechai atsijungė ir tapo savarankiškomis įmonėmis su pavaldumu rajonų savivaldybėms. Prieš atsijungimą valdyboje dirbo apie 670 darbuotojų.

1974 m.
 įamžinant Šiaulių miesto vandentiekio ir kanalizacijos ūkio istoriją ir pasiekimus, vandentiekio bokšto patalpose įkurtas Vandentvarkos muziejus, kuriam 1983 m. suteiktas visuomeninio muziejaus vardas.

Vis augant vandens vartojimui, nuspręsta statyti ketvirtąją vandenvietę ties Bubiais. 1978 m. vandenį į miesto tinklus patiekė Bubių vandenvietė, kurioje 1993 m. pradėjo veikti vandens nugeležinimo įrenginiai.
 
Nuo 1983 m. pradėta diegti automatizuota ūkio valdymo sistema, imta naudoti kompiuterius.
 
1988 m. miestui per parą vidutiniškai patiekta apie 55 tūkt. kub. metrų požeminio geriamojo vandens,  40 proc. sunaudojo  pramonės įmonės. Vis intensyviau eksploatuojant miesto vandenvietes, pablogėjo vandens kokybė – gausėjo geležies ir amonio, jis tapo kietesnis, drumstas. Prasta vandens kokybė netenkino vartotojų, o vamzdynai apaugo nuosėdomis ir po 5–7 metų plonesnius tekdavo keisti.
 
Atgimimas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis išryškino sovietmečio metais susikaupusias problemas ir vandens ūkyje. Daug tokios tiesos buvo užfiksuota ir spaudoje.
 
1988 m. spaudoje paviešinamos nutekamojo vandens valymo ir dumblo tvarkymo problemos. Straipsnyje pažymima, kad per parą į kanalizacijos valymo įrenginius (Pakruojo g.), kurių našumas 40 tūkst. kub. m per parą, vidutiniškai atiteka 57 tūkst. kub. m nutekamojo vandens ir 27,5 tonos teršalų. 72 proc. teršalų patenka iš pramonės įmonių – Mėsos kombinato, Kukurūzų apdirbimo gamyklos, odos perdirbimo gamyklos „Stumbras“, „Elnias“, kt.

Tame pačiame pranešime visuomenei rašoma, kad mažai užterštas paviršinis vanduo laikomas tada, kai jo tūryje organinių medžiagų yra 4 mg/l, stipriai užterštu – 8,18 mg/l, labai stipriai užterštu – daugiau kaip 18 mg/l. Kulpės upės prie Šiaulių užterštumas siekė 91-132 mg/litre. Į upės vandenį per parą buvo išleidžiama apie 9,8 tonos organinių teršalų. „Tokiame vandenyje ne tik maudytis, bet ir nusiplauti rankas nedrįsta gyventojai. Vanduo – nenusakomos spalvos, dvokia iš tolo“, – rašoma straipsnyje. Teršalai Kulpės, Mūšos, Lielupės upėmis patekdavo į Baltijos jūrą.
 
1990 m. Aukštrakiuose (dabar Jurgėliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r.), buvo pradėti statyti biologinio nuotekų valymo įrenginiai, kurių pajėgumas 60 tūkst. kub. m per parą su galimybe išplėsti iki 120 tūkst. kub. m. Buvo numatyta pastatyti ir dumblo apdirbimo cechą. Tačiau netrukus, Lietuvai tapus nepriklausoma, 32,5 mln. rublių kainuojantis projektas buvo sustabdytas. Nauja nuotekų valykla, perprojektavus jau pastatytą dalį, buvo pastatyta tik 2004 m., įgyvendinat Šiaulių aplinkosaugos projektą.
 
1992 m. Baltijos jūros šalys sudarė detalią Baltijos jūros aplinkosaugos veiksmų programą, skirtą jos ekologiniam balansui atstatyti. Šiauliai įvardinti vienu didžiausiu Lielupės baseino, Rygos įlankos ir Baltijos jūros teršėju, prioritetiniu „karštu tašku“. Lietuvos Vyriausybė pripažino problemą ir įsipareigojo sumažinti taršą pagal HELCOM rekomendacijas.

1995 m.
 valstybinė Šiaulių miesto vandens tiekimo įmonė buvo reorganizuota į specialiosios paskirties UAB „Šiaulių vandenys“. Visos akcijos priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.
 
1995 m. įmonė viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti geoinformacinius principus ir naudoti geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijas, t.y. požeminių komunikacijų brėžiniai iš popieriaus buvo perkelti į elektroninį formatą. Paruoštos kompiuterizuotos GIS darbo vietos, įsigyta kompiuterinė įranga. Taip pat įdiegta buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo programa.
 
1996 m. buvo pasirašytos Pasaulio banko paskolos ir Šiaulių aplinkosaugos projekto sutartys, kurias ratifikavo Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir Lietuvos Respublikos Seimas. Taip UAB „Šiaulių vandenys“ tapo viena iš šešių Baltijos šalių vandens paslaugų įmonių, vykdančių Pasaulio banko finansuojamus aplinkosaugos projektus.

Projekto tikslas – sumažinti iš Šiaulių į Kulpės ir Lielupės upes bei Baltijos jūrą, Rygos įlanką patenkančią taršą, gerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, patikimumą ir finansinį efektyvumą Šiauliuose. Projekto vertė – 22,85 mln. JAV dolerių. Projekto finansuotojai: 33 proc. – Lietuvos Vyriausybės subsidija; 30 proc. – Pasaulio banko paskola; 20 proc. – Švedijos Vyriausybės subsidija; 8 proc. – Suomijos Vyriausybės subsidija; 7 proc. – Norvegijos vyriausybės subsidija; 2 proc. – Šiaulių miesto savivaldybės subsidija.

Projekto lėšomis atlikti šie darbai:
  • 1996 m. su Švedijos Kristianstado „C4Teknik“ bei Norvegijos Trondheimo „Trondheim Bydrift“ vandens kompanijomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir įgyvendinta 11 bendrų projektų. Bendradarbiavimo tikslas – perimti darbo patirtį iš pirmaujančių modernių užsienio vandens kompanijų, išmokyti specialistus dirbti naujais ir efektyvesniais metodais, įdiegti informacines technologijas, kompiuterizuotas valdymo sistemas, tobulinti įrengimų ir tinklų eksploatacijos praktiką, bendrovę aprūpinti kompiuterine technika, laboratorijos bei diagnostine įranga, tobulinti bendrovės organizaciją, administravimą ir strateginio planavimo procesą.

  • 1998 m. Lepšių ir Bubių vandenvietėse seni, neekonomiški ir susidėvėję giluminiai bei antro vandens kėlimo siurbliai pakeisti moderniais, ilgaamžiais ir ekonomiškais; jų darbui optimizuoti sumontuotos pavaros – dažnio keitikliai. Tai sumažino vandens padavimo ir priežiūros sąnaudas, padidėjo įrenginių ir vandentiekio sistemos patikimumas.

  • 2000 m. rekonstruota Birutės vandenvietė – pastatyti modernūs vandens kokybės gerinimo įrenginiai, kuriuose paruoštas (slėginiuose filtruose sulaikomas geležies bei amonio perteklius) ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Po rekonstrukcijos iš Birutės vandenvietės tiekiama daugiau nei pusė miestui reikalingo geriamojo vandens.

  • 2000 m. betranšėjinių technologijų metodu (neatkasant vamzdynų) renovuota 3,4 km kritinės būklės nuotekų tinklų miesto centre. Pagerėjo nuotekų surinkimas ir sanitarinė aplinka centrinėje miesto dalyje, sumažinta gruntinių vandenų tarša iš nesandarių vamzdynų.

  • 2000 m. nutiesta 8 km nuotekų slėginė linija miesto nuotekoms į valymo įrenginius Aukštrakiuose (dabar Jurgeliškių k., Šiaulių r.) transportuoti. Slėgine linija atitinka aukštus kokybės ir techninius reikalavimus, yra patikima ir ilgaamžė, todėl Šiaulių regiono aplinka yra ekologiškai saugi.

  • 2002 m. pastatyta nauja patikima pagrindinė nuotekų perpumpavimo siurblinė Pakruojo gatvėje, kuri pajėgi saugiai visas iš miesto surinktas nuotekas pumpuoti į nuotekų valymo įrenginius.

  • 2004 m. pastatyta nauja moderni Šiaulių miesto nuotekų valykla Aukštrakiuose (dabar Jurgeliškių k., Šiaulių r.), pajėgi išvalyti 50 tūkst. kub. m nuotekų per parą. Nuotekos išvalomos pagal Lietuvos Respublikos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus. Šiuo požiūriu ypatingai svarbi įdiegta azoto ir fosforo šalinimo technologija, kuri pašalina atvirų vandens telkinių eutrofikacijos (užžėlimo) pavojų. Šiaulių miestas, Helsinkio komiteto įvardytas kaip „karštasis“ taškas“, nebeteršia Kulpės ir Lielupės upių bei Rygos įlankos, Baltijos jūros. Šiaulių aplinkosaugos projekto pabaiga.
1997 m. bendrovė sukūrė savo interneto puslapį.

2001 m.
 „Šiaulių vandenys“ perėmė miesto paviršinių (lietaus) nuotekų įrenginių Kalinausko gatvėje eksploataciją. Rekonstravus neveikiančius įrenginius bei suremontavus tinklus, kolektorius, išleistuvus, sumažinta atvirų vandens telkinių – Prūdelio, Talkšos ežero, Vijolės upelio – tarša.
 
2002 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pirmoji vandens tiekimo įmonė Lietuvoje ir Baltijos šalyse įdiegė kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus.
 
2002 m. įgyvendintas vandens kokybės gerinimo projektas Rėkyvos gyvenvietėje. Rėkyvos gyvenvietės vandentiekis, nutiesus 1,5 km vandentiekio liniją, prijungtas prie Šiaulių miesto magistralinių vandens tinklų. Rekonstravus seną siurblinę Rėkyvos vandenvietėje, sumontuoti modernūs vandens kokybės gerinimo įrenginiai, o vandenvietės gręžiniai užkonservuoti. Rėkyvos gyventojams pradėtas tiekti Lepšių vandenvietėje išgautas požeminis geriamasis vanduo, pagerintas naujojoje vandens ruošykloje.

2003 m.
geriamojo vandens kokybę kontroliuojančiai bendrovės laboratorijai įteiktas atestavimo pažymėjimas, liudijantis, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą.
 
Tobulinant geriamojo vandens dezinfekavimo technologiją, 2003 m. visose vandenvietėse įdiegta dezinfekavimo natrio hipochloritu technologija, nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.

2005 metai

2005 m. balandžio  20 d. bendrovės nuotekų laboratorija gavo Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus (iš viso 23 parametrams). Aplinkos apsaugos agentūros atstovai atliko laboratorijos patikrinimą ir pripažino, kad laboratorijos veikla, atliekamų tyrimų kokybė bei dokumentai tenkina standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai“ 5 skyriuje išvardintus laboratorijos atliekamų tyrimų patikimumą sąlygojančius veiksnius.

2005 m. liepos 18-19 d. įmonėje buvo atlikta kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų priežiūros resertifikacija. Šio audito tikslas - įsitikinti, kad prieš 3 metus bendrovėje įdiegtos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Vadybos sistemų priežiūra įmonei svarbi, siekiant tęsti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo ir teikiamų paslaugų gerinimo darbus. Po audito, bendrovei pratęstas sertifikatų galiojimas su papildyta veikla: „UAB „Šiaulių vandenys“ įdiegė ir dirba pagal aplinkos vadybos sistemą šiose srityse: vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valdymas, vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių projektavimas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė“.

2005 m. gruodžio mėn. Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai prijungti prie Šiaulių miesto centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos. Bendrovei perėmus eksploatuoti vandentvarkos ūkį, šioje gyvenvietėje iš esmės pagerėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė.

2006-2007 metai
2006 m. sausio 3 d. UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo eksploatuoti Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų ūkį. Šios gyvenvietės vandentiekis prie miesto centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos prijungtas 2005 m. vasarą. Pasikeitus vandens tiekėjui, pagerėjo vartotojams tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė, sumažėjo vandens paslaugų kaina.
 
2006 m. birželio 22 d. Šiaulių miestas išbrauktas iš didžiausių Baltijos jūros taršos šaltinių, vadinamųjų „karštųjų taškų“, sąrašo, nes 2004 m. pastatytoje nuotekų valykloje modernios teršalų valymo technologijos išvalo nuotekas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir Helsinkio komiteto aplinkosauginius reikalavimus.
 
2006 m. rugpjūčio 18 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Vadybos sprendimo centras“ pasirašė projekto „UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas“ bendradarbiavimo sutartį. Projekto vertė - 714,7 tūkst. litų. 
 
2007 m. spalio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Šiaulių vandenys“ perėmė Šiaulių rajono Aukštelkės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų ūkio eksploatavimą.
2008 metai

2008 m. gegužės mėnesį baigėsi daugiau kaip dvejus metus trukęs mokymų projektas „UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas“. Projekto metu vyko įvairūs 28 bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių seminarai, kuriuose dalyvavo ir mokėsi 188 įmonės darbuotojai. Bendras projekto biudžetas - 714,7 tūkst. litų, iš jų mokymams skirta 481,2 tūkst. litų. UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų mokymų programai įgyvendinti skyrė 57,4 proc. lėšų, likusią dalį - 42,6 proc. - finansavo Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika.

2008 m. birželio mėnesį bendrovėje pradėta diegti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standarto LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimus. 2008 m. gruodžio 1 d. ir 8-9 d. vyko šios sistemos sertifikacinis auditas. Auditoriams patvirtinus, kad DSS vadybos sistema sėkmingai įdiegta ir funkcionuoja, suteiktas tai liudijantis sertifikatas. DSS sistema integruota į jau funkcionuojančias kokybės ISO 9001 ir aplinkos apsaugos ISO 14001 vadybos sistemas. Tinkamai funkcionuojanti DDS vadybos sistema padės išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe, darbuotojų saugos ir sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis.

2008 m. spalio 29 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė jungtinę veiklos sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą Šiauliuose (Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose). Sutartis buvo būtina, siekiant gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. 2008 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtinta galutinė vandentvarkos projekto Šiauliuose vertė - 72 mln. Lt (be PVM), iš jų 20 proc. (14,4 mln. Lt) - Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. 2008 m. spalio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-322 pritarė skirti 20 proc. lėšų šiam projektui įgyvendinti.

2009 metai

2009 m. sausio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-39 patvirtintas „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“. Plane nustatytos urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu ir infrastruktūros požiūriu prioritetinės Šiaulių miesto teritorijos, kuriose būtina vystyti, rekonstruoti ar renovuoti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, rezervuotos šios teritorijos infrastruktūros koridoriams rengti taip pat įvertintas būsimų investicijų poreikis. Planą parengė UAB „Statybos strategija“ Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu.

Nuo 2009 m. kovo 1 d. už karšto vandens paslaugas vartotojai atsiskaito nebe su UAB „Šiaulių vandenys“, o su AB „Šiaulių energija“. AB „Šiaulių energija“, vadovaujantis 2008-06-26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-208, yra karšto vandens tiekėja Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojams.

2009 m. gegužės 7 d. Šiaulių rajono savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl vandentvarkos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose, Šiaulių rajone“ įgyvendinimo. UAB „Šiaulių vandenys“ tapo šio projekto vykdytoja.

2009 m. gegužės 29 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė vandentvarkos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste“ rangos sutartį vandentiekio ir nuotekų tinklams Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose tiesti. Darbų vertė - 44,45 mln. litų (be PVM): 94,53 proc. - Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 5,47 proc. - Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Nuo 2009 m. birželio 1 d. pradėjo veikti UAB „Šiaulių vandenys“ elektroninių sąskaitų savitarnos svetainė. Šioje svetainėje bendrovės klientai (gyventojai ir juridiniai asmenys) turi galimybę matyti sąskaitų archyvą nuo 2009 m., taip pat informaciją apie mokėtinas sumas, delspinigius, pasitikrinti ir deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis, matyti suvartojamo vandens statistiką.

2009 m. birželio 30 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir kompanija „WTE Wassertechnik GmbH“ (Vokietija) pasirašė projekto „Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ rangos sutartį. Dumblo apdorojimo įrenginiai būtini, siekiant sutvarkyti nuotekų valymo procese susidarantį dumblą. Projekto vertė - 68,997 mln. litų (be PVM). 90 proc. projektui reikalingų lėšų skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto, likusią lėšų dalį pridėjo UAB „Šiaulių vandenys“, šio projekto vykdytoja.

2009 m. gruodžio 16 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Merko statyba“ pasirašė vandentvarkos infrastruktūros projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veiklos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose, Šiaulių rajone“ statybos rangos sutartį. Projektas apima vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir susidėvėjusių vamzdynų rekonstrukcijos darbus. Darbų vertė - 6,39 mln. litų (be PVM): 94,47 proc. - Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, likusią dalį finansavo Šiaulių rajono savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“. Rajono savivaldybės lėšomis finansuotas naujų tinklų tiesimas, o UAB „Šiaulių vandenys“ - susidėvėjusių tinklų rekonstrukcija.

2010-2011 metai
2010 m. vasario 17 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Arginta“ pasirašė vandentvarkos infrastruktūros projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veiklos „Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas“ statybos rangos sutartį. Darbų vertė – 4,87 mln. litų (be PVM). Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,47 proc.) bei projekto vykdytojos UAB „Šiaulių vandenys“ (5,53 proc.) lėšomis.
 
2010 m. gruodžio 8 d. įgyvendintas projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ I etapas. Projektas apėmė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Medelyno ir Kalniuko kvartaluose bei esamų trijų nuotekų perpumpavimo siurblinių, esančių Kulpės, Marijampolės ir Žuvininkų gatvėse, rekonstrukciją. Projekto metu Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose buvo paklota beveik 34 km vandentiekio, apie 32,2 km nuotekų ir beveik 4,6 km nuotekų slėginių tinklų, iki sklypų ribų nutiestos 1997 atšakos (10,8 km) vandentiekio įvadams, sumontuota 12 požeminių nuotekų perpumpavimo siurblinių, rekonstruotos trys esamos nuotekų perpumpavimo siurblinės. Užbaigus darbus, kokybiškos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos beveik 5 tūkst. gyventojų. Su šiuo projektu buvo išspręstos ir aplinkosaugos problemos, padidėjo Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas. Statybos darbus vykdė AB „Panevėžio statybos trestas“. Projektas, kurio vertė 44,45 mln. litų (be PVM), buvo finansuojamas ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,53 proc.), Šiaulių miesto savivaldybės (5,47 proc.) lėšomis. UAB „Šiaulių vandenys“ vykdė projektą ir finansavo išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš ES paramos lėšų.

2011 m. birželio 27 d. Šiaulių miesto nuotekų valykloje Aukštrakiuose (dabar Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.), įgyvendinta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai) veikla „Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas“. Projekto metu buvo rekonstruota nuotekų biologinio valymo grandis - veikliojo dumblo reaktoriai: įrengta ir pakeista technologinė įranga, patobulintas procesų valdymas ir automatika. Užbaigus rekonstrukcijos darbus, išvalytose nuotekose net trečdaliu sumažėjo azoto (iki 10 mg/l (buvo 18 mg/l) ir fosforo (iki 1,0 mg/l (buvo 1,5 mg/l) koncentracija, spartinanti dumblių ir vandens augmenijos dauginimąsi (šis procesas vadinamas eutrofikacija). Rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Arginta“. Darbų vertė – 4,87 mln. litų (be PVM). Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,47 proc.) ir projekto vykdytojos UAB „Šiaulių vandenys“ (5,53 proc.) lėšomis.

2011 m. gruodžio 29 d. įgyvendinta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai) veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose“. Projektas apėmė naujų tinklų plėtrą ir labiausiai susidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų vamzdynų rekonstrukciją Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje. Įgyvendinant projektą, buvo paklota 5,7 km vandentiekio, 4,8 km nuotekų ir 0,61 km slėginių nuotekų tinklų, sumontuotos 2 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Iki sklypų ribų nutiesta 1,04 km atšakų vandentiekio įvadams bei sumontuoti šulinėliai, kuriuose įrengti vandens apskaitos mazgai. Užbaigus naujų tinklų statybos darbus, kokybiškos vandens paslaugos tapo prieinamos apie 400 gyventojų. Projekto lėšomis buvo rekonstruota 7,1 km blogiausios būklės vandentiekio ir 5,2 km nuotekų vamzdyno. Statybos darbus, kurių vertė 6,39 mln. litų (be PVM), vykdė UAB „Merko statyba“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,47 proc.), bei Šiaulių rajono savivaldybės ir projekto vykdytojos UAB „Šiaulių vandenys“ (5,53 proc.) lėšomis.

2012-2013 metai
2012 m. vasario 24 d. įgyvendintas projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ II etapas. Pabalių mikrorajone bei Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale paklota 14,63 km vandentiekio, 15,71 km nuotekų tinklų, 0,94 km nuotekų slėginių tinklų, iki sklypų ribų nutiesta 5,31 km atšakų vandentiekio įvadams, sumontuotos 9 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Nutiesus tinklus, centralizuota sistema tapo prieinama per 2 tūkst. gyventojų. Statybos darbus, kurių vertė 8,73 mln. litų (be PVM), vykdė UAB „Žemda“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,53 proc.), bei Šiaulių miesto savivaldybės (5,47 proc.) lėšomis. UAB „Šiaulių vandenys“ projektą vykdė ir finansavo išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.
 
2012 m. rugpjūčio 30 d. įgyvendintas projektas „Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Modernūs įrenginiai pastatyti Šiaulių miesto nuotekų valyklos teritorijoje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.). Įdiegtos šiuolaikinės, našios ir aplinkai palankios dumblo tvarkymo technologijos padeda sumažinti susidarančio nuotekų dumblo kiekį, jį nukenksmina bei stabilizuoja, o apdorojant dumblą išgaunama „žalioji“ energija - elektra ir šiluma. Įrenginiai pajėgūs apdoroti ne tik Šiaulių miesto, bet ir regiono nuotekų valyklose (Joniškio, Baisogalos, Šeduvos, Kuršėnų, Linkuvos, Pakruojo, Radviliškio) susidariusį dumblą. Statybos darbus vykdė Vokietijos kompanija „WTE Wassertechnik GmbH“. Projekto vertė - 68,94 mln. litų (be PVM). Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (80,41 proc.), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (9,46 proc.) ir projekto vykdytojos UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (10,13 proc.).
 
2012 m. rugsėjo 11 d. įgyvendinta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ I dalis „Esamų nuotekų tinklų renovavimas Šiauliuose“. Statybos darbus vykdžiusi UAB „CCM Baltic“ (Lietuva) kartu su partneriu RAB „Remus“ (Latvija) rekonstravo 2,77 km susidėvėjusių nuotekų tinklų. Darbų vertė – 1,67 mln. eurų (be PVM). Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,03 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ (5,97 proc.) lėšomis. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.
 
Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio vandentvarkos ūkio procesai pradėti stebėti modernioje bendrovės Centrinėje dispečerinėje. Pertvarkius kai kurių įmonės objektų automatizuoto proceso kontrolę ir valdymą bei atnaujinus programinę, kompiuterinę ir kompiuterinio tinklo įrangą, budintys dispečeriai operatyviai ir patikimai gali stebėti bei valdyti visų mieste veikiančių nuotekų perpumpavimo siurblinių, vandenviečių bei vandens trečio kėlimo siurblinių procesą, taip pat stebėti objektų teritoriją.
2014 metai
2014 m. gegužės 23 d. baigta rekonstruoti 684 m nuotekų vamzdyno. Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Darbų vertė - 928,9 tūkst. litų (be PVM), iš jų 773,7 tūkst. litų (be PVM) - UAB „Šiaulių vandenys“ sutaupytos lėšos nuo vykdytų Europos Sąjungos projektų „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ bei „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Trūkstamą dalį finansavo UAB „Šiaulių vandenys“.
 
2014 m. Šiaulių rajono Vijolių gyvenvietės vandentvarkos infrastruktūra prijungta prie UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Turto patikėjimo sutartį, pritarus Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių taryboms, Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė birželio 10 d. Šia sutartimi UAB „Šiaulių vandenys“ įsipareigojo vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijas Vijolių kaime, perimant patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus.
2015 metai
2015 m. balandžio 24 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Šiaulių vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją.
 
2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba paskyrė UAB „Šiaulių vandenys“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šiaulių miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje bei pavedė vykdyti viešąjį geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą.
 
2015 m. spalio 30 d. įgyvendinta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ II dalis „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Projekto metu nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai pakloti 122 Šiaulių miesto gatvėse ar jų atkarpose. Iš viso nutiesta 39,5 km vandentiekio ir 46,2 km nuotekų tinklų, sumontuota 19 požeminių nuotekų perpumpavimo siurblinių. Užbaigus darbus, 1221 sklypo gyventojams sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotos vandentiekio sistemos, o prie nuotekų tvarkymo sistemos – 1316. Įgyvendinus šį projektą, centralizuotai teikiamos vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos 98–99 proc. Šiaulių miesto gyventojų. Darbų vertė – 7,13 mln. Eur (be PVM), darbus vykdė Vokietijos kompanija „Meyer&John GmbH&Co.KG“ ir 1,48 mln. Eur (be PVM), darbus vykdė UAB „Liutenas“ kartu su partneriu UAB „Stamela“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,03 proc.) bei Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Šiaulių vandenys“ (5,97 proc.) lėšomis. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.
 
2015 m. lapkričio 25 d. įgyvendintas projektas „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“. Vandenvietėje buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (geležies ir amonio šalinimo), rekonstruota antrojo vandens pakėlimo siurblinė, modernizuota automatinė ir elektrinė įrenginių dalis, sutvarkyti gręžiniai, pakeisti pasenę vamzdynai, atnaujinta sklendžių kamera. Po rekonstrukcijos iš vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus pagal visus rodiklius (prieš rekonstrukciją bendrosios geležies ir amonio kiekis vandenyje viršijo nustatytus reikalavimus). Tai sudarė galimybę į centralizuotus tinklus tiekiamo geriamojo vandens kiekį iš šios vandenvietės padidinti iki 40 proc. Darbus vykdė UAB „LitCon“ kartu su partneriu UAB „Infes“. Projektas, kurio vertė – 1,98 mln. eurų (be PVM), buvo finansuojamas Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (95 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (5 proc.). Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.
 
2015 m. gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba paskyrė UAB „Šiaulių vandenys“ Šiaulių miesto teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja. Bendrovė paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą prižiūri nuo 2001 m., tačiau Šiaulių miesto savivaldybė nebuvo perdavusi šios infrastruktūros.
 
2015 m. UAB „Šiaulių vandenys“ užsakymu buvo parengta studija vandenviečių darbo optimizavimo klausimais. Atlikus analizę, paaiškėjo, kad ir ekonominiu, ir vandens kokybės požiūriu naudinga uždaryti Bubių vandenvietę. 2015 m. gruodžio mėnesį vandens tiekimas iš Bubių vandenvietės buvo nutrauktas.
2016 metai
Siekiant gerinti klientų aptarnavimą, operatyviai nagrinėti bei spręsti aktualius klausimus, prašymus ir skundus, 2016 m. sausio 4 d. įkurta Klientų aptarnavimo tarnyba, dirbanti „vieno langelio“ principu. Tarnybos patalpos buvo pertvarkytos, įrengtas bilietų spausdintuvas, kuris padeda valdyti klientų srautą.
 
Nuo 2016 m. balandžio mėnesio bendrovės klientams sudaryta galimybė elektroniniu būdu užsisakyti papildomas paslaugas ir už jas atsiskaityti. Tokia galimybė įdiegta bendrovės elektroninių sąskaitų sistemoje - EDS savitarnoje. Bendrovė siūlo geriamojo vandens, paviršinio vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų, vandentiekio ir nuotakyno tinklų priežiūros, vandens skaitiklių įrengimo, keitimo, patikros bei plombavimo paslaugas.

2016 m. gegužės mėnesį Šiauliuose pradėti tiesti vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklai iki sklypų ribos pagal pateiktus gyventojų prašymus. UAB „Šiaulių vandenys“ nemokamai rengė tinklų statybai reikalingus projektus ir finansavo statybos darbus. Tokia galimybė gyventojams numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kurio pagrindu Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. birželio 23 d. patvirtino „Naujų vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimus“.

2017 metai
2017 m. vasario mėnesį UAB „Šiaulių vandenys“ įdiegė SMS pranešimų siuntimo sistemą. Bendrovės klientai mobiliojo ryšio trumposiomis žinutėmis tiksliai ir efektyviai informuojami apie planuojamus vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbus, įvykusias avarijas, jų likvidavimą. Žinutėmis klientai kviečiami atnaujinti sutartis, pranešama apie vykdomą šalto vandens skaitiklių patikrą, papildomas paslaugas, primenama apie skolas.
 
2017 m. birželio 14 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Enodus“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Envija ES“ pasirašė sutartį dėl biodujų tiekimo iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno. Nutiesus dujotiekį, pertvarkius reikalingą įrangą ir atlikus bandymus, biodujos pradėtos tiekti spalio 15 d. Iš pūvančių atliekų susidarančios biodujos tiekiamos į UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo apdorojimo įrenginių biodujų talpyklą (čia yra sumaišomos su biodujomis, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą) ir deginamos kogeneracinėje jėgainėje. Iš deginamų biodujų gaminama šilumos bei elektros energija, kuri sunaudojama dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesams. Bendrovė, iš biodujų gamindama energiją, sutaupo ir tuo pačiu tausoja aplinką.
 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. Planavimo organizatorius - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, specialųjį planą parengė UAB „Urbanistika“. Šiame specialiajame plane numatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetinės kryptys, rezervuotos teritorijos tinklų plėtrai, įvertintas rekonstruojamų tinklų ir įrenginių poreikis, nustatytos planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonės ir kiti reikalavimai.
 
2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pirmoji Lietuvoje parengė viso miesto vandentiekio tinklo hidraulinį modelį bei įdiegė nutekėjimų informavimo sistemą ir pradėjo taikyti kasdieninėje veikloje. Šie šiuolaikiniai skaitmeniniai darbo įrankiai, apimantys vandenvietes ir vandentiekio tinklą, padeda ekonomiškai eksploatuoti, plėtoti bei kontroliuoti vandentiekio sistemą, operatyviai reaguoti įvykus gedimui ir jį šalinti, nustatyti vandens nutekėjimo zonas ir mažinti vandens netektis. Taip pat sistemos pasitarnauja analizuojant tinkle vykstančius procesus - pradiniai duomenys konvertuojami į rezultatus, kuriais remiantis priimami inžineriniai sprendimai. Visos technologijos ir informacinės sistemos diegimas užtruko porą metų, darbai baigti 2017 metų gegužės mėnesį. Tačiau hidraulinio modelio tobulinimas yra nuolatinis procesas. Bendrovė žingsnis po žingsnio siekia visą vandentvarkos ūkio valdymą perkelti į technologinio proceso informacinę sistemą.
2018 metai
2018 m. balandžio 18 d. UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė rangos sutartį su Danijos kompanija „Per Aarsleff A/S“ projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ papildomiems darbams įgyvendinti. Pagal šią sutartį per 18 mėn. bus rekonstruota 2,72 km vandentiekio ir 7,89 km nuotekų tinklų. Rangovas rekonstrukcijos darbus atliks už 3,45 mln. Eur (be PVM). Tokia galimybė atsirado, nes UAB „Šiaulių vandenys“ viešojo darbų pirkimo konkurso metu pavyko sutaupyti šio projekto lėšų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (50 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (50 proc.).
 
2018 m. liepos 16 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „SROS“ pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje“ rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas per 15 mėn. paklos 4,288 km vandentiekio ir 5,144 km nuotekų tinklų, pastatys 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje, bus nutiesiami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypų ribos. Tinklai bus plėtojami Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. Nutiesus tinklus, centralizuotai teikiamos paslaugos bus prieinamos apie 60 esamų namų ūkių, taip pat bus sudaryta galimybė prie naujai sukurtos infrastruktūros prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių. Rangovas šiuos darbus atliks už 983,34 tūkst. eurų (be PVM). Statybos darbai pradėti 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“. UAB „Šiaulių vandenys“ projektą vykdys savomis lėšomis. Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms investicijoms bei, skirstydama 2017 metų pelną, dalį pelno paliko būtent šiems darbams.
 
Vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika“, buvo peržiūrėtos UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (patvirtintos 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-241 ir taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d. (konvertuotos į eurus - 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-238). UAB „Šiaulių vandenys“ naujai suskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinius kainų projektus, suderintus su Šiaulių miesto savivaldybe, 2018 m. liepos 27 d. pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Nesant galimybės, kad jos būtų suderintos, nustatytos bei įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1 d., bendrovė kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, prašydama artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje pakeisti 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-241 3 punktą. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-405 nustatė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos bei pardavimo kainos bus taikomos tol, kol įsigalios teisės aktų nustatyta tvarka nustatytos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.
 
2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-809 papildomai skirta 1,7 mln. eurų (be PVM) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektui „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, kurį UAB „Šiaulių vandenys“ vykdo nuo 2017 m. balandžio mėnesio. Prie šio projekto 15 proc. reikalingų lėšų prideda Šiaulių miesto savivaldybė bei UAB „Šiaulių vandenys“ – bendra papildomų investicijų suma siekia 2 mln. eurų (be PVM). Už šias lėšas papildomai bus rekonstruota 5,83 km susidėvėjusių paviršinių nuotekų tinklų. 2018 m. liepos 26 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su UAB „Statovita“ pasirašė rangos sutartį šiems darbams įgyvendinti. Pagal sutartį per 18 mėnesių bus rekonstruota  5,26 km paviršinių nuotekų tinklų už 1,9 mln. Eur (be PVM). Likusios dalies (0,57 km) paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo rangos sutartį, įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė 2019 m. vasario 11 d. Atlikus šiuos papildomus darbus, iš viso šio projekto lėšomis bus rekonstruota 18,2 km paviršinių nuotekų tinklų. Viso projekto, pridėjus papildomai skirtą finansavimą, biudžetas siekia 7,46 mln. eurų (be PVM).
 
2018 m. spalio 10 d. kredito biuras „Creditinfo“ suteikė bendrovei gerą mokumą pažymintį sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje“, kuris liudija, kad bendrovė yra finansiškai stipri, turi gerą kredito istoriją, yra patikima ir tokia išliks ateinančius 12 mėnesių. Taip pat sertifikatas patvirtina, kad įmonė suderina palankius finansinius rezultatus su gera kredito istorija, gerbia verslo partnerius, geba ir nori gerinti atsiskaitymo kultūrą.
2019 metai

2019 m. vasario 11 d. UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė beveik 208 tūkst. Eur (be PVM) vertės rangos sutartį „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (III etapas)“ su UAB „Požeminės linijos“. Pagal šią sutartį iki gruodžio pabaigos buvo rekonstruota 0,57 km paviršinių nuotekų tinklo Šiaulių miesto S. Dariaus ir S. Girėno g. Darbai finansuoti projekto „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ lėšomis. Šį projektą UAB „Šiaulių vandenys“ vykdo nuo 2017 m. balandžio mėnesio. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.).

2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-234 ir gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-181 nustatė naujas UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126. UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir galios trejus metus, tačiau, baigiantis pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams, kainos bus peržiūrimos.

UAB „Šiaulių vandenys“ valdyba, akcininko – Šiaulių miesto savivaldybės – pritarimu, peržiūrėjo ir optimizavo aukščiausio lygio vadovų pareigybes. Gegužės 29 d. bendrovės valdybos sprendimu buvo panaikintos Finansų direktoriaus ir Projektų direktoriaus pareigybės ir vietoje šių dviejų pareigybių įsteigta viena nauja – Plėtros direktoriaus. Pakeistoje UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūroje, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. liepos 4 d., vietoje trijų generalinio direktoriaus pavaduotojų, liko du – Technikos direktorius ir Plėtros direktorius. Pertvarkius skyrių pavaldumą, siekiama auginti darbo našumą: operatyviau valdyti informaciją, koordinuoti veiksmus bei priimti sprendimus, racionaliau paskirstyti darbus ir juos atlikti. Struktūriniai pertvarkymai įgyvendinti atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymą mažinti darbo užmokesčio fondą bei darbuotojų skaičių, o taip pat ir į akcininko iškeltus lūkesčius.

2019 m. rugsėjo 25 d. baigti paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai pagal vieną stambiausią rangos sutartį, kurią UAB „Šiaulių vandenys“ su rangovu – jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe „Per Aarsleff A/S“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Požeminės linijos“ – pasirašė 2017 m. balandžio 11 d. Pagal šią sutartį per du metus Šiauliuose buvo rekonstruota 10,22 km labiausiai susidėvėjusių paviršinių nuotekų vamzdynų, sumontuota 454 vnt. naujų šulinių, įrengta paviršinių nuotekų valykla – naftos produktų skirtuvas. Rangovas darbų atliko už 4,56 mln. Eur (be PVM). Kiek anksčiau, 2019 m. vasario 27 d. taip pat buvo užbaigti to paties projekto darbai pagal antrąją, mažesnės apimties rangos sutartį, pasirašytą 2017 m. rugsėjo 12 d. su rangovu „Per Aarsleff A/S“. Pagal šią sutartį buvo rekonstruota 2,16 km vamzdyno už 360 tūkst. eurų (be PVM). Darbai atlikti įgyvendinant projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.).

Bendrovė nuo 2019 m. spalio mėnesio elektroniniu būdu pradėjo vykdyti nereikalingo arba netinkamo naudoti turto aukcionus. Bendrovė ir VĮ Registrų centras spalio 7 d. pasirašė Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo paslaugų sutartį. Taip siekiama skaidrumo, efektyvumo ir administracinės naštos mažinimo platesniam dalyvių ratui, o taip pat patogumo aukciono organizatoriams ir dalyviams.

2019 m. lapkričio mėnesį užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai pagal vieną stambiausią rangos sutartį, kurią UAB „Šiaulių vandenys“ su rangovu – jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe AB „Panevėžio statybos trestas“ (pagrindinis partneris) ir SIA „Monum“ – pasirašė 2017 m. balandžio 20 d. Pagal šią sutartį Šiauliuose buvo rekonstruota 18,15 km labiausiai susidėvėjusių vandentiekio ir 20 km nuotekų vamzdynų, sumontuoti 478 vnt. nauji vandentiekio ir 702 vnt. nuotekų šuliniai. Rangovas darbų atliko už 6,77 mln. Eur (be PVM). Lapkričio pradžioje rangovas perdavė UAB „Šiaulių vandenys“ atliktus darbus. Bendrovė ruošė dokumentaciją Statybų užbaigimo komisijai vertinti (statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros persikėlė į 2020 m.). Darbai atlikti įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (50 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (50 proc.).

2019 m. gruodžio mėnesį užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje pagal rangos sutartį, kurią UAB „Šiaulių vandenys“ su rangovu UAB „SROS“ pasirašė 2018 m. liepos 16 d. Pagal šią sutartį buvo paklota 4330,24 m vandentiekio ir 5143,68 m nuotekų tinklų, pastatytos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypų ribos. Tinklai išplėtoti Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. Nutiesus tinklus, centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 66 esamiems namų ūkiams, taip pat sudaryta galimybė prie naujai sukurtos infrastruktūros prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių. Rangovas šiuos darbus atliko už 983,34 tūkst. eurų (be PVM). Gruodžio mėnesį rangovas perdavė UAB „Šiaulių vandenys“ atliktus darbus. Bendrovė ruošė dokumentaciją Statybų užbaigimo komisijai vertinti (statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros persikėlė į 2020 m.). Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje“ įgyvendintas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“. UAB „Šiaulių vandenys“ projektą vykdė savomis lėšomis. Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms investicijoms bei, skirstydama 2017 ir 2018 metų pelną, dalį pelno paliko būtent šiems darbams.

2019 m. gruodžio 10 d. bendrovė su AB „Akmenės cementas“ pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią UAB „Šiaulių vandenys“ perduos deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantį džiovintą dumblą. Dumblas bus deginamas nuo 2020 metų vasario mėnesio. Per metus bendrovė planuoja perduoti apie 1500 tonų iki 8 proc. drėgnumo susidarančio džiovinto dumblo. AB „Akmenės cementas“ gamykloje džiovinto dumblo granulės bus deginamos kaip alternatyvus kuras. Cemento gamybai bus naudojama šiluma, o po degimo – ir pelenai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema bus išspręsta maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų. UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje išsprendusi apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą, kuri šalyje nebuvo sprendžiama nuo pat 2012 metų, kai buvo pastatyti Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai.

2020 metai

Nuo 2020 m. vasario mėnesio nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantis taršus džiovintas dumblas (iki 8 proc. drėgnumo) yra perduodamas AB „Akmenės cementas“. Gamykla džiovinto dumblo granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cemento gamybai. Tokiu būdu bendradarbiaujančios įmonės kryptingai prisideda prie atsakingos aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos: UAB „Šiaulių vandenys“ nebekaupia taršaus džiovinto dumblo saugyklose, o AB „Akmenės cementas“, pereidama prie atsinaujinančių energijos šaltinių, mažina anglies naudojimą. UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje, išsprendusi apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą.

2020 m. vasario 24 d. bendrovė su UAB „SROS“ pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“ rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas per 18 mėn. paklos 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų bei įrengs vieną požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę. Vamzdynai plėtojami Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje tiesiamos vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atšakos iki kiekvieno sklypo ribos. Išplėtojus tinklus, centralizuotai teikiamos paslaugos taps prieinamos 98 esamiems namų ūkiams ir dar 107 namų ūkiams perspektyvoje. Projektą planuojama užbaigti 2021 m. vasaros pradžioje. Darbai kainuos beveik 1,12 mln. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ parengė tinklų techninį projektą ir, Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, darbus vykdo savomis lėšomis. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“.

2020 m. kovo 24 d. bendrovė užbaigė projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje“. Nauji vamzdynai nutiesti Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. Iš viso paklota 4,33 km vandentiekio ir 5,14 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Įrengiant tinklus gatvėse, nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki kiekvieno sklypo ribos. Kokybiškos centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 66 esamiems namų ūkiams ir dar 70 – perspektyvoje. Darbų atlikta už 983,34 tūkst. eurų (be PVM). Projektas įgyvendintas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“. Šiaulių miesto savivaldybės pritarimu, UAB „Šiaulių vandenys“ darbus vykdė savomis lėšomis.

2020 m. gegužės 1 d. naujai atgijo Šiaulių bulvare esantis fontanas-skulptūra „Pelikanai“. Suremontuota suirusi baseino hidroizoliacija, pakeista pasenusi fontano technologinė įranga, vamzdynai bei apšvietimo instaliacija. Po remonto fontanas trykšta dinamiškomis srovėmis, o vakare nušvinta ryškiomis spalvomis. 1978 m. pastatytas fontanas-skulptūra „Pelikanai“ yra pirmasis spalvotai nušvitęs fontanas Šiauliuose. Objekto remontas kainavo apie 19 tūkst. eurų (be PVM).

2020 m. birželio 12 d. bendrovė užbaigė vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal 2018 m. balandžio 18 d. pasirašytą rangos sutartį su „Per Aarsleff A/S“. Pagal šią sutartį Šiauliuose buvo rekonstruota 2,71 km labiausiai susidėvėjusių vandentiekio ir 7,87 km nuotekų tinklų. Atnaujinus vamzdynus, pagerėjo geriamojo vandens bei tiekimo kokybė, sumažėjo vandens nuostoliai tinkluose, gedimų skaičius, užtikrinama aplinkos švara. Rangovas darbų atliko už 3,45 mln. Eur (be PVM). Darbai įgyvendinti pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (50 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (50 proc.).

2020 m. liepos 7 d. bendrovė užbaigė paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal 2018 m. liepos 26 d. pasirašytą sutartį su rangovu UAB „Statovita“. Pagal šią sutartį Šiauliuose buvo rekonstruota 5,28 km labiausiai susidėvėjusių paviršinių nuotekų tinklų. Atnaujinus vamzdynus, sumažėjo gedimų tinkluose, gatvių užtvindymo tikimybė, užtikrinamas aplinkos tausojimas. Rangovas darbų atliko už 1,88 mln. Eur (be PVM). Darbai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.).

2020 m. liepos 8–9 d. vyko pakartotinis sertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „TUV Uolektis“ auditoriai. Audito tikslas – įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos ir į vieningą sistemą integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 bei ISO 50001:2018 tarptautinių standartų reikalavimus, tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Po audito UAB „Šiaulių vandenys“ sertifikatas pratęstas iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. su išplėsta vadybos sistemų taikymo sritimi, pridedant dumblo tvarkymo veiklą. Galiojančio sertifikato taikymo sritis apima šiuos padalinius: Vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, dumblo tvarkymas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė, vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių projektavimas ir statyba.

2020 m. rugpjūčio 13 d. bendrovė su UAB „Airplus1 Lituanica“ pasirašė projekto „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“ rangos sutartį. Šiuo projektu siekiama sumažinti iš siurblinės sklindančius kvapus, kurie, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, gali sukelti nepatogumų aplinkiniams gyventojams. Įrengus kvapų šalinimo sistemą, oro tarša iš šios siurblinės sumažės 2–3 kartus (bus neutralizuota iki 94 proc. sklindančių kvapų) ir nemalonūs kvapai nebepasieks gyvenamųjų teritorijų ribų. Darbai bus įgyvendinti per 12 mėn. ir kainuos 112,9 tūkst. Eur (be PVM). Liepos 17 d. bendrovė su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė šio projekto subsidijos teikimo sutartį. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (68,7 proc.).

2020 m. spalio mėnesį užbaigtas remontuoti Šiaulių vandentiekio bokšto, iškilusio į 45 metrų aukštį, fasadas. Remonto metu bokšto sienoje rastas išmūrytas istorinis paminklas – raudonų plytų kryžius, liudijantis 1940 m. įvykius. Amžininkų liudijimu, šiuo ženklu išreikštas pasipriešinimas atėjusiai naujai politinei sistemai ir prasidėjusiam puolimui prieš tikėjimą. Yra ir kita versija – taip buvo pagerbtas bokšto statyboje žuvęs darbininkas. Ilgus dešimtmečius po tinko sluoksniu slypėjęs šis unikalus istorinis ženklas, atgręžtas į Vasario 16-osios gatvę, dabar yra pilnai atidengtas, sutvarkytas ir matomas visiems. Remonto darbai kainavo apie 38,7 tūkst. eurų (be PVM).

Pritarus bendrovės valdybai, nuotekų valykloje planuojama statyti 500 kilovatų galios saulės elektrinę. Bendrovė, gavusi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, 2020 m. gruodžio mėnesį pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai projekto paramai gauti pagal Klimato kaitos programą. Skaičiuojama, kad nuotekų valykloje įrengus saulės elektrinę, per metus vidutiniškai būtų pagaminama apie 450–495 megavatvalandžių elektros energijos maždaug už 40–45 tūkst. eurų. Pagamintą elektrą planuojama suvartoti nuotekų valykloje. Saulės elektrinės statyba gali kainuoti iki 440 tūkst. Eur (be PVM). Pagal Klimato kaitos programą priemonės įgyvendinimui būtų skiriama iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Preliminariais skaičiavimais, šis aplinką tausojantis sprendimas UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 8–9 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti.

Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, 2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ tęsė vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Įrengus vamzdynų atšakas iki 69 sklypų ribos, patenkinti 85 gyventojų prašymai. Iš viso nutiesta 966,5 m vandentiekio įvadų ir 1266,3 m nuotekų išvadų. Darbų atlikta už 296 tūkst. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ darbus vykdė savomis lėšomis.

2021 metai
2021 m. kovo 26 d. bendrovė su UAB „SROS“ pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ rangos sutartį. UAB „Šiaulių vandenys“ jau buvo pasirengusi tinklų techninį projektą, todėl rangovas darbus pradėjo iš karto ir sėkmingai juos užbaigė gruodžio pabaigoje. Pagal šią sutartį nutiesta 2,6 km vandentiekio, 4,2 km nuotekų tinklų bei įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje buvo nutiestos vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atšakos iki kiekvieno sklypo ribos. Išplėtojus tinklus, centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 38 esamiems namų ūkiams ir dar 66 namų ūkiams ateityje. Darbai kainavo 618,44 tūkst. eurų (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, bendrovė darbus vykdė savo lėšomis. Projektas įgyvendintas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“.
 
2021 m. birželio 23 d. bendrovė su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“ – pasirašė projekto „Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.“ rangos sutartį. Pagal šią sutartį Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietėje, šalia Bačiūnų gatvės, atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g., tiesiama nauja 4,2 km ilgio slėginė nuotekų linija. Šių investicijų prireikė, nes, augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui iš Rėkyvos gyvenvietės, esama 160 mm skersmens 7,5 km ilgio linija nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo. Ieškant išeičių, nuspręsta lygiagrečiai įrengti naują 200 mm skersmens vamzdyną. Nauji nuotekų tinklai bus tiesiami etapais. Pagal šią sutartį darbai užtruks 16 mėn. ir kainuos 238 tūkst. Eur (be PVM). Nutiesus naujus slėginius nuotekų tinklus, bus užtikrintas patikimas centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimas bei aplinkos tausojimas.
 
2021 m. liepos 1 d. bendrovė su UAB „Ignitis“ pasirašė projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų“ pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią už 274,5 tūkst. Eur (be PVM) nuotekų valykloje bus pastatyta 500 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Sutartį planuota įgyvendinti per 5 mėnesius, tačiau sutrikus fotoelektrinių modulių ir kitų medžiagų tiekimui, saulės parko įrengimo darbai užtruko. Bendrovė tikisi numatytus projekto darbus įgyvendinti 2022 m. pavasarį. Šis atsinaujinančios energetikos projektas bendrovei leis sumažinti išlaidas elektros energijai ir nuotekų valymo procesuose naudoti dar daugiau žaliosios energijos. Planuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh žaliosios elektros energijos mažiausiai už 40–45 tūkst. eurų. Šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, bendrovei atsipirks per 3–4 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti, o anglies dvideginio emisiją pavyks sumažinti apie 5,2 tūkst. tonų.
 
2021 m. liepos 2 d. užbaigtas 112,9 tūkst. Eur (be PVM) vertės projektas „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (68,7 proc.). Įrengus modernią kvapų šalinimo sistemą, oro tarša iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės sumažėjo ne mažiau kaip dvigubai (sieros vandenilis – 0,01 t/metus, amoniakas – 0,12 t/metus). Kvapai neutralizuojami iki 94 proc. ir dabar nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. Įdiegta sistema užtikrina pastovų, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą. Darbus atliko UAB „Airplus1 Lituanica“, su kuria bendrovė 2020 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė rangos sutartį. Rangovas įsipareigojo darbus atlikti per 12 mėnesių, tačiau inžinerinius sprendinius sėkmingai įgyvendino kiek anksčiau, nei planuota.
 
Mažinant susidarančius kvapus pagrindinėje nuotekų siurblinėje, šio projekto lėšomis už 189,8 tūkst. Eur (be PVM) buvo įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Ši papildoma techninė priemonė leidžia užtikrinti spartesnį nuotekų iš siurblinės išpumpavimą, esant maksimaliam nuotekų pritekėjimui, o kartu ir efektyvesnį visos kvapų šalinimo sistemos veikimą.
 
2021 m. liepos 29 d. bendrovė užbaigė projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“. Nauji vamzdynai nutiesti Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse. Iš viso paklota 7 km vandentiekio ir 5,4 km nuotekų tinklų, sumontuota požeminė nuotekų perpumpavimo siurblinė. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje buvo nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki kiekvieno sklypo ribos. Savininkai turi pasirūpinti atšakų paklojimu savo valdoje. Išplėtojus vandentvarkos infrastruktūrą, kokybiškos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo pasiekiamos 98 esamiems namų ūkiams ir dar 107 ateityje. Rangovas UAB „SROS“, su kuria bendrovė 2020 m. vasario 24 d. pasirašė sutartį, darbų atliko už 1,119 mln. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ parengė tinklų techninį projektą ir darbus vykdė savo lėšomis.
 
Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. keitėsi UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-266 ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-160 nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-499. Perskaičiuotos bazinės kainos galios metus, o po metų vėl bus perskaičiuojamos.
 
Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, 2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ tęsė vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Įrengus vamzdynų atšakas iki 83 sklypų ribos, patenkinti 78 gyventojų prašymai. Iš viso nutiesta 1549,1 m vandentiekio įvadų ir 1076,8 m nuotekų išvadų. Darbų atlikta už 302 tūkst. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ darbus vykdė savomis lėšomis bei iš uždirbto pelno.
2022 metai
2022 m. pradžioje bendrovė pristatė visuomenei atnaujintą logotipą ir naują vizualinį identitetą. Vizualinius sprendimus sukūrė dizaino agentūra UAB „Studio libre“. Autoriai atnaujino logotipą, sukūrė firminį stilių ir parengė išsamią Prekės ženklo knygą. Įvaizdžio atnaujinimas pasižymi šiuolaikiška vizualine išraiška ir atspindi įmonės veiklą, simbolizuoja nuolatinį judėjimą bei gyvybingumą. Bendrovė šių pokyčių ėmėsi siekdama atskleisti įmonės identitetą, kurti vientisą ir nuoseklią vizualinę komunikaciją. Naujai sukurtas firminis stilius palaipsniui pradėtas taikyti visoje įmonę reprezentuojančioje medžiagoje ir priemonėse.
 
2022 m. sausio 7 d.  statybų rangovas UAB „SROS“ sėkmingai užbaigė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ darbus, o vasario 21 d., atlikus statybos užbaigimo procedūras, statyba pripažinta baigta. Šių gatvių individualių namų rajone buvo nutiesta 2,6 km vandentiekio ir 4,2 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Nuo naujai įrengtų vamzdynų nutiesti vandentiekio įvadai bei nuotekų išvadai iki kiekvieno sklypo ribos. Išplėtojus tinklus, vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos dar 38 namų ūkiams ir dar 66 perspektyvoje. Darbų atlikta už 618,4 tūkst. eurų (be PVM). Bendrovė parengė tinklų techninį projektą ir darbus vykdė savo lėšomis. Projektas įgyvendintas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“.
 
2022 m. balandžio 26 d. bendrovė su UAB „Ignitis“ pasirašė projekto „Saulės šviesos energijos elektrinės nuomos, įskaitant aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, pirkimo–pardavimo sutartį“. Pagal šią sutartį paslaugos teikėjas UAB „Ignitis“ per 12 mėnesių suprojektuos ir įrengs 800 kW galios saulės elektrinę Birutės vandenvietėje, iš kurios bendrovė 20 metų pirks elektros energiją už sutartą fiksuotą kainą, t. y. 1 MWh už 72,13 Eur (be PVM). Sutarties vertė – ne didesnė nei 1 190 145,00 Eur (be PVM). Planuojama, kad saulės jėgainė patenkins apie 50 proc. šioje vandenvietėje sunaudojamos elektros energijos poreikio ir leis bendrovei kasmet sutaupyti apie 165 tūkst. eurų sąnaudų.
 
2022 m. gegužės 30 d. bendrovė su UAB „Požeminės linijos“ pasirašė vandentiekio tinklų Vilniaus gatvėje nuo Radviliškio g. iki Vilniaus g. 100 rekonstravimo darbų rangos sutartį. Šioje atkarpoje rekonstruojama susidėvėjusi magistralinė vandentiekio linija ir dalis jos šoninių pajungimų, iš viso apie 2,6 km tinklų. Darbai užtruks 12 mėn. ir kainuos 983,8 tūkst. Eur (be PVM). Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“ darbus vykdo savo lėšomis. Šios investicijos padės užtikrinti kokybiškas ir patikimas vandentiekio paslaugas, taip pat sumažins tinklų eksploatavimo kaštus.
 
2022 m. rugpjūčio 5 d. bendrovė sėkmingai įgyvendino projektą „Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.“, kurio metu Rėkyvos seniūnijoje, Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. buvo nutiesta nauja 4,12 km ilgio slėginė nuotekų linija. Projekto metu buvo įrengti didesnės apimties (200 mm) polietileniniai nuotekų vamzdžiai bei sumontuoti 5 nuotekų šuliniai. Statybos darbus atliko jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“. Naują trasą uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“ pradėjo eksploatuoti liepos mėnesį. Nauji tinklai padės užtikrinti nuotekų pralaidumą ir našumą, saugų nuotekų transportavimą ir aplinkos tausojimą. Rangovas slėginę nuotekų liniją nutiesė per metus, nors pagal 2021 m. birželio 23 d. pasirašytą rangos sutartį planuota dirbti 16 mėn. Darbų atlikta už 238 tūkst. Eur (be PVM). Projektas įgyvendintas uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ lėšomis.
 
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keitėsi uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-288 ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2022 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-274 nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-810.
 
2022 m. spalio 12 d. bendrovė su Fusebox OÜ, pagal Estijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiančia bendrove, pasirašė „Rezervinės galios bei elektros energijos tinklo balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį“. Šis inovatyvus projektas leis bendrovei stebėti ir reguliuoti (mažinti) elektros energijos vartojimą pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje ir gauti pajamas už elektros energijos vartojimo mažinimą tam tikru laikotarpiu, tiekėjo prašymu. Projektui pasiteisinus, bendrovė planuoja panašius elektros energijos balansavimo būdus naudoti ir kituose objektuose.
 
2022 m. gruodžio 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarimu Nr. O3E-1774 nustatė uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2023 m. vasario 1 d. Paslaugų kainos pakeistos dėl išaugusių elektros energijos ir dujų kainų. Vadovaujantis nauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcija, kuri įsigaliojo 2022-11-16, paslaugų kainas nustato nebe savivaldybių tarybos, o VERT.
 
2022 m. bendrovė tęsė vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Įrengus vamzdynų atšakas iki 80 sklypų ribos, patenkinti 76 gyventojų prašymai. Iš viso nutiesta 925,5 m vandentiekio įvadų ir 1178,7 m nuotekų išvadų. Darbų atlikta už 474,3 tūkst. eurų (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“ darbus vykdė savo lėšomis.
2023 metai
2023 metų pradžioje bendrovė, rūpindamasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymu, pradėjo taikyti elektroninę dokumentų valdymo programą ESAUGA. Ši inovatyvi ir efektyvi platforma skirta darbuotojų instruktavimui, mokymui bei žinių tikrinimui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Kasmet visi darbuotojai (neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ar darbo vietą bei pobūdį) dalyvauja periodiniame darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavime. Apmokymams naudojama 120 instrukcijų. Elektroninis dokumentų valdymas bendrovei leis sumažinti dokumentų rengimo sąnaudas ir pagreitins procesus. Įdiegti sprendimai padės tausoti aplinką per kiekvieno darbuotojo asmeninį pokytį.
 
2023 m. kovo 1 d. bendrovė su statybos rangovu UAB „Ignitis“ pasirašė projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbai“ darbų perdavimo–priėmimo aktą. Pagal šį projektą už 274,5 tūkst. Eur (be PVM) miesto nuotekų valykloje baigta statyti 500 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Saulės jėgainė nuotekų valyklos technologiniams poreikiams per metus pagamins apie 450–495 MWh elektros energijos mažiausiai už 55–60 tūkst. eurų (be PVM). Įdiegtos pažangios technologijos bendrovei leis sumažinti išlaidas elektros energijai ir prisidėti prie aplinkos tausojimo. Projektas finansuotas Klimato kaitos programos (ne daugiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis.
 
2023 m. kovo 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paskyrė UAB „Šiaulių vandenys“ garantiniu geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šiaulių regione. Šiaulių regioną apima septyni viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai. Paskirtas garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalės užtikrinti paslaugų teikimą, jei priskirto regiono viešajam vandens tiekėjui bus panaikinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos galiojimas. Teisės aktais siekiama užtikrinti saugų ir patikimą vartotojų ir abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir suteikti nuotekų tvarkymo paslaugas.
 
2023 m. gegužės 5 d., minint Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę, devyni bendrovės darbuotojai įvertinti apdovanojimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir profesionalų darbą apdovanotas bendrovės generalinis direktorius Jonas Matkevičius, ryšių su visuomene atstovė Džiuljeta Korsakienė ir Vandens tyrimų laboratorijos inžinierė Vida Šukytė. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės raštu už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje apdovanotas Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus inžinierius Audrius Trečiokas, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento vyresnioji specialistė Gintarė Pliūrienė, Vandenruošos ir tinklų departamento avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Jonas Kriščiūnas, vyresnioji buhalterė Lina Rupšienė, Projektų įgyvendinimo skyriaus techninės priežiūros vadovas Vladas Jakas ir Nuotekų valyklos viršininkas Antanas Baškys. A. Baškiui buvo įteiktas dar vienas garbingas apdovanojimas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta „Profesijos riterio“ nominacija.
 
2023 m. gegužės 24 d. darbą paliko ilgametis bendrovės generalinis direktorius Jonas Matkevičius, įmonėje išdirbęs daugiau nei 40 metų, o nuo 2007 m. gruodžio mėnesio jai vadovavęs. Daugybė darbų, kuriuos įmonei pavyko nuveikti Šiaulių miesto vandentvarkos srityje per šitiek metų, ne kartą įvertinti aukščiausiais apdovanojimais. Gegužės 25 d. laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas paskirtas bendrovės Plėtros direktorius Aurimas Rutkauskas.
 
2023 m. birželio 1 d. bendrovė užbaigė vandentiekio tinklų Vilniaus gatvėje nuo Radviliškio g. iki Vilniaus g. 100 rekonstravimo darbus pagal rangos sutartį su UAB „Požeminės linijos“ (2024 m. sausio 30 d. pasirašyta statinio statybos užbaigimą patvirtinanti deklaracija). Šioje atkarpoje buvo rekonstruota susidėvėjusi magistralinė vandentiekio linija ir dalis jos šoninių pajungimų, iš viso 2,63 km tinklų. Darbai kainavo 983,8 tūkst. Eur (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ rekonstrukciją vykdė savo lėšomis. Šios investicijos padės užtikrinti kokybiškas ir patikimas vandentiekio paslaugas, taip pat sumažins tinklų eksploatavimo kaštus.
 
2023 m. liepos mėn. Birutės vandenvietėje įrengta 800 kW galios saulės elektrinė prijungta prie ESO elektros tinklo paleidimo–derinimo darbams. Atlikus matavimus ir stebėjimus, rugpjūčio 24 d. saulės jėgainė pradėta eksploatuoti. Atsinaujinančios energijos parką įrengė UAB „Ignitis“ pagal „Saulės šviesos energijos elektrinės nuomos, įskaitant aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, pirkimo–pardavimo sutartį“. Už suteiktas veiklos nuomos paslaugas bendrovė iš paslaugos teikėjo 20 metų pirks šioje saulės jėgainėje pagamintą elektros energiją pagal sutartą kainą, t. y. 1 MWh už 72,13 Eur (be PVM). Sutarties vertė – ne didesnė nei 1 190 145,00 Eur (be PVM). Saulės jėgainė patenkins apie 50 proc. Birutės vandenvietėje sunaudojamos elektros energijos poreikio, padės amortizuoti elektros pabrangimą ir prisidės prie aplinkos tausojimo.
 
2023 m. rugpjūčio 7 d. bendrovė su UAB „Daižeda“ pasirašė 184,5 tūkst. Eur (be PVM) vertės projekto „Slėginių nuotekų tinklų statybos Šiaulių m. Bačiūnų g. darbų pirkimo–pardavimo sutartį“. Šiuo projektu tęsiama 2021 m. pradėta naujos slėginės nuotekų linijos statyba Rėkyvos seniūnijoje, šalia Bačiūnų gatvės. Pagal šią sutartį rangovas per 11 mėn. įrengs likusią 2,7 km slėginę nuotekų liniją atkarpoje nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g., kur įrengta požeminė nuotekų siurblinė. Darbus bendrovė vykdo savo lėšomis. Bačiūnų g. atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. nauja 4,12 km ilgio slėginė nuotekų linija buvo nutiesta 2022 metais. Šios investicijos padės užtikrinti patikimą centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimą bei aplinkos tausojimą.
 
2023 m. rugpjūčio 7 d. bendrovė su UAB „Požeminės linijos“ pasirašė projekto „Nuotekų siurblinės rekonstravimo (Gytarių NS) darbų pirkimo–pardavimo sutartį“. Pagal šią sutartį rangovas per 15 mėn. parengs Gytarių nuotekų siurblinės, esančios Javų g. 100B, Šiauliai, rekonstravimo techninį darbo projektą ir atliks statybos darbus. Darbai kainuos 493,3 tūkst. Eur (be PVM). Atnaujinus siurblinę, pagerės jos našumas, bus tausojama aplinka, sumažės eksploatacinės sąnaudos.
 
2023 m. rugpjūčio 24 d. UAB „Šiaulių vandenys“ išduoti nauji kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos bei energijos naudojimo vadybos sistemų sertifikatai. Pakartotinį sertifikavimo auditą, baigiantis 2020 m. išduotų sertifikatų galiojimo laikui, birželio 19–20 d. atliko viešosios įstaigos „LST Sert“ auditoriai. Audito tikslas – įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos ir vieningai veikiančios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos bei energijos naudojimo vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinių LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 bei LST EN ISO 50001:2018 standartų reikalavimus, tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Audito ataskaitoje pažymima, kad integruotos vadybos sistemos yra taikomos visoms bendrovėje vykdomoms veikloms, veikia rezultatyviai, yra prižiūrimos ir gerinamos. Sertifikatai galioja iki 2026 m. rugpjūčio 23 d.
 
2023 m. rugpjūčio 29 d. bendrovė su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė energijos sutaupymo susitarimą. Įgyvendindama įvairias technines ir organizacines priemones veikloje, bendrovė per septynerius metus įsipareigojo sutaupyti 1,007 GWh galutinės energijos, t. y. iki 2030 m. pabaigos kasmet ne mažiau kaip po 0,012 GWh. Šiuo susitarimu bendrovė prisidės prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, kuriais siekiama mažinti energetinius kaštus, priklausomybę nuo iškastinio kuro bei tausoti aplinką.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-03