Vandens kokybė

Atgal

Vandens kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.

2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.

Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus 28 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.


Geriamojo vandens kokybės kontrolė 2022 m.
2022 m. UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė apie 11,5 tūkst. kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 171,2 kub. m per parą) vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nuostatoje sakoma „Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas, kai žmonėms skirtame vandenyje nėra patogeninių mikroorganizmų, toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių.“ Dėl galimo kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai, pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams bei toksiniams rodikliams. Atliekant tyrimus, vandentiekio vandenyje kontroliuojami 4 mikrobiologiniai ir 27 toksiniai bei 16 indikatorinių rodiklių.

Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija geriamojo vandens kokybės kontrolę vykdo pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vykdant kontrolę, laboratorija nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai).
 
2022 m. Birutės ir Lepšių vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruošto geriamojo vandens kokybei užtikrinti buvo vykdoma nuolatinė ir periodinė programinė priežiūra. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Šiaulių mieste bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse buvo pasirinkti 76 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 8 taškai parinkti periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų.
 
Pagal programinės priežiūros planą 2022 m. iš viso buvo paimti 643 geriamojo vandens mėginiai ir atlikta 8230 laboratoriniai tyrimų. 
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, buvo tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio ir kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai buvo nustatyti: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.

Išanalizavus 2022 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.
 

Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:

MetaiPatiekiamas vandens kiekis, m3/parąMikrobiologiniai rodikliai*Toksiniai (cheminiai rodikliai)Indikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus)
Bendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičius
2021 11843 1504 258 5238
2022 11506 1628 257 5214
* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius)
 

Geriamojo vandens kokybės rodikliai

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita Birutės vandenvietės ir Lepšių vandenvietės.

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2022 m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-1505 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
 
NAUDINGA ŽINOTI

Vandentiekio vandenyje yra nedideli mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluoro, mangano, geležies, cinko, vario ir kt.) kiekiai. Vartojant vandenį iš čiaupo, organizmas gauna visų minėtų naudingų medžiagų.
 
Apie vandentiekio vandenį sklando įvairūs mitai, o daugiausia jų – apie kietą vandenį. Neretai pateikiama klaidinanti informacija. Vandens kietumą lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 vandens kietumo rodiklis (suminis kalcis ir magnis) nėra reglamentuojamas, t. y. šio rodiklio net nereikia tirti vandenyje.
 
Šiaulių vandenviečių vanduo yra skirtingos mineralizacijos, todėl ir vandens kietumas (suminis kalcis ir magnis) yra nevienodas. Lepšių vandenvietės vanduo yra 3,08 mmol/l (vidutiniškai kietas), o Birutės vandenvietės – 4,40 mmol/l (kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogui. Tai patvirtina Pasaulio sveikatos organizacija.

Siekiant išvengti mikrobiologinės taršos, vieną kartą per metus (pavasarį) gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu. Vandenvietėse įdiegta vandens dezinfekavimo technologija nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2022–2023 m.

Lepšių vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2022–2023 m.

Eil. Nr. Mėginio paėmimo vieta Data Mėginio registracijos numeris Koliform. bakterijų skaičius 100 ml Žarninių lazdelių sk. 100 ml Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. Kvapo slenkstis Skonio slenkstis Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC Amonis, mg/l (pagal NH4-) Bendroji geležis, µg/l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Lietuvos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 0 0 Be nebūdingų pokyčių 6,5–9,5 Priimtinas 30 4 2500 0,50 200
1. UAB „Meistrų miestas“, Verdulių g. 4A      11-21 1978 <1,0 <1,0  5,0 7,42 priim priim 9 0,21 612 0,008 16
2. AB „Šiaulių viešbutis“, Draugystės pr. 25 01-10 64 <1,0 <1,0 8,0 7,49 priim priim 8 0,20 617 0,010 18
3. UAB „Rūta“, Tilžės g. 133 11-24 2023 <1,0 <1,0 9,0 7,41 priim priim 9 0,18 755 <0,007 11
4. UAB „Šiaulių vandenys“, Vytauto g. 103 11-24 2022 <1,0 <1,0 8,0 7,61 priim priim 8 0,17 612 0,011 9
5. L. d. „Salduvė“, Vilniaus g. 38A 01-03 12 <1,0 <1,0 7,0 7,38 priim priim 9 0,14 597 0,007 9
6. L. d. „Auksinis raktelis“, Radviliškio g. 86 01-03 11 <1,0 <1,0 9,0 7,50 priim priim 9 0,16 617 <0,007 10
7. L. d. „Ąžuoliukas“, Ežero g. 6A 01-05 29 <1,0 <1,0 9,0 7,43 priim priim 9 0,31 614 0,011 22
8. Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Pirties g. 8 11-28 2038 <1,0 <1,0 7,0 7,58 priim priim 9 0,12 611 0,007 9
9. Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros al. 40 01-05 30 <1,0 <1,0 8,0 7,32 priim priim 8 0,51 737 0,009 48
10. Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85 01-09 44 <1,0 <1,0 9,0 7,53 priim priim 8 0,19 598 0,009 9
11. Šiaulių sanatorinė mokykla, K. Kalinausko g. 17 01-05 31 <1,0 <1,0 6,0 7,58 priim priim 10 0,62 607 <0,007 87
12. V. Pažėros įmonės parduotuvė „Aibė“, Pabalių g. 41 11-22 1988 <1,0 <1,0 7,0 7,48 priim priim 9 0,15 608 0,009 11
13. Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, Žaliūkių g. 76 01-09 43 <1,0 <1,0 13 7,48 priim priim 8 0,20 603 0,012 11
14. Rėkyvos progimnazija, Poilsio g. 1 11-28 2039 <1,0 <1,0 8,0 7,52 priim priim 9 0,22 618 0,007 15
15. VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Vilniaus g. 125 11-22 1989 <1,0 <1,0 9,0 7,43 priim priim 10 0,17 605 <0,007 9
 16. VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centras, Pramonės g. 15A 11-22 1993 <1,0  <1,0  5,0 7,44 priim priim 10 0,17 622 <0,007 10
 17. Šiaulių jaunųjų turistų centras, Rygos g. 36 11-22 1990 <1,0  <1,0  13 7,45 priim priim 9 0,12 604 <0,007 9
 18. VŠĮ Šiaulių centro poliklinika, Rėkyvos ambulatorija, Energetikų g. 18 11-28 2040 <1,0  <1,0  7,0 7,61 priim priim 9 0,19 617 0,007 11
 19. J. Žilinskienės individuali įmonė, Energetikų g. 4 11-28 2041 <1,0  <1,0  13 7,69 priim priim 9 0,24 620 0,007 19
20. GV Rėkyvos kolonėlė Nr. 2, Poilsio g. (prie ežero) 08-11 1350 <1,0 <1,0 9,0 7,55 priim priim 10 0,28 634 0,011 22
21. GV kolonėlė, Bačiūnų–Pramonės g. sankryža 10-25 1819 <1,0 <1,0 5,0 7,50 priim priim 10 0,12 615 <0,007 9

 

Birutės vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2022–2023 m.

Eil. Nr. Mėginio paėmimo vieta Data Mėginio registracijos numeris Koliform. bakterijų skaičius 100 ml Žarninių lazdelių sk. 100 ml Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. Kvapo slenkstis Skonio slenkstis Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC Amonis, mg/l (pagal NH4-) Bendroji geležis, µg/l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Lietuvos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 0 0 Be nebūdingų pokyčių 6,5–9,5 Priimtinas 30 4 2500 0,50 200
1. AB „Vilniaus pergalė“, V. Bielskio g. 15     11-22 1992 <1,0 <1,0  7,0 7,34 priim priim 8 0,20 833 0,013 13
2. L. d. „Gluosnis“, J. Janonio g. 5 01-05 32 <1,0 <1,0 8,0 7,32 priim priim 8 0,16 808 <0,007 9
3. L. d. „Berželis“, Lydos g. 4 12-08 2116 <1,0 <1,0 8,0 7,54 priim priim 10 0,23 734 <0,007 9
4. L. d. „Kregždutė“, A. J. Greimo g. 60 01-10 60 <1,0 <1,0 5,0 7,55 priim priim 8 0,29 597 <0,007 26
5. MB Rimo Drozdovo įmonė, Gamybos g. 7B 11-24 2024 <1,0 <1,0 12 7,37 priim priim 7 0,13 837 0,008 9
6. D. Varanavičienės įmonė Minimarket-4, Ukmergės g. 44 11-29 2052 <1,0 <1,0 13 7,35 priim priim 7 0,15 831 <0,007 9
7. VŠĮ „Pramogų sala“ (Šiaulių arena), J. Jablonskio g. 16 11-29 2051 <1,0 <1,0 9,0 7,39 priim priim 8 0,19 825 0,007 13
8. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99 11-22 1991 <1,0 <1,0 9,0 7,37 priim priim 9 0,16 838 <0,007 9
9. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77 11-24 2021 <1,0 <1,0 3,0 7,35 priim priim 7 0,16 822 0,013 10
10. Lietuvos sporto medicinos centras (Šiaulių skyrius), S. Daukanto g. 90 11-21 1975 <1,0 <1,0 8,0 7,36 priim priim 8 0,20 835 0,017 11
11. Šiaulių sporto gimnazija, Vilniaus g. 297 01-09 46 <1,0 <1,0 5,0 7,36 priim priim 7 0,21 830 0,047 11
12. Šiaulių r. Ginkūnų l. d., Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Šiaulių r. 01-12 73 <1,0 <1,0 7,0 7,42 priim priim 10 0,13 787 0,011 9
13. L. d. „Berželis“, Miglovaros g. 26 01-10 58 <1,0 <1,0 8,0 7,42 priim priim 8 0,12 801 0,007 9
14. L. d. „Žilvitis“, Marijampolės g. 8 01-10 65 <1,0 <1,0 7,0 7,44 priim priim 7 0,14 818 0,045 9
15. L. d. „Coliukė“, Spindulio g. 7 01-10 61 <1,0 <1,0 8,0 7,39 priim priim 7 0,15 797 <0,007 11
 16. L. d. „Žiogelis“, Dainų g. 11 01-09 37 <1,0  <1,0  12 7,42 priim priim 8 0,14 792 0,007 9
 17. L. d. „Trys nykštukai“, Tilžės g. 41 01-09 42 <1,0  <1,0  12 7,40 priim priim 8 0,22 812 0,007 10
 18. L. d. „Pasaka“, Statybininkų g. 7 01-09 41 <1,0  <1,0  7,0 7,46 priim priim 9 0,27 604 0,008 33
 19. Jovaro progimnazija, Vytauto g. 132 01-10 62 <1,0  <1,0  9,0 7,38 priim priim 7 0,25 821 0,013 13
20. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras, Dainų g. 96 01-09 38 <1,0 <1,0 9,0 7,43 priim priim 8 0,15 728 <0,007 9
21. Šiaulių „Dermės“ mokykla, Vytauto g. 235 01-09 45 <1,0 <1,0 6,0 7,37 priim priim 7 0,17 817 0,010 16
22. Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 01-12 76 <1,0 <1,0 7,0 7,44 priim priim 9 0,13 843 <0,007 10
23. Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 16A 01-12 77 <1,0 <1,0 14 7,43 priim priim 9 0,24 839 0,009 35
24. Šiaulių r. Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Šiaulių r. 01-12 72 <1,0 <1,0 9,0 7,41 priim priim 9 0,15 778 0,013 10
25. Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22 01-09 40 <1,0 <1,0 9,0 7,38 priim priim 7 0,15 820 <0,007 11
26. Gytarių progimnazija, K. Korsako g. 10 01-09 39 <1,0 <1,0 8,0 7,45 priim priim 8 0,32 688 <0,007 21
27. Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, Aukštelkės sk., Paparčių g. 2, Aukštelklės k., Šiaulių r. 01-12 74 <1,0 <1,0 6,0 7,40 priim priim 9 0,16 780 0,007 11
28. Aukštelkės socialinės globos namai, Poilsio g. 16, Aukštelkės k., Šiaulių r. 01-12 75 <1,0 <1,0 5,0 7,38 priim priim 9 0,13 811 <0,007 9
29. Parduotuvė „Tik“, UAB, Veterinarijos g. 36, Vijolių k., Šiaulių r. 11-29 2053 <1,0 <1,0 8,0 7,38 priim priim 8 0,17 841 0,007 10


Galerija


Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-27