Valdymas

UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, bei tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

Bendrovės vadovas
Bendrovės vadovas - generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę veiklą, efektyviai naudoja bendrovės turtą ir kt.

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius yra Aurimas Rutkauskas.

UAB „Šiaulių vandenys“ neturi dukterinių, asocijuotųjų įmonių.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-20