Vadybos sistemos

Atgal

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energijos naudojimo vadybos sistemos

2002 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pirmoji vandens tiekimo įmonė Lietuvoje ir Baltijos šalyse įdiegė ir sertifikavo kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

2008 m. bendrovė, taip pat pirmoji iš vandentvarkos įmonių Lietuvoje, įdiegė ir sertifikavo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST ISO 45001:2023 reikalavimus. 

2014 m. įdiegta ir 2015 m. sertifikuota energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 50001:2018 standarto reikalavimus.

Visos bendrovėje įdiegtos vadybos sistemos veikia vieningai. Po 2023 m. vykusio pakartotinio sertifikavimo audito, kurio tikslas – įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos sistemos tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos, sertifikatų galiojimas pratęstas iki 2026 m. rugpjūčio 23 d.


Kokybės politika
UAB „Šiaulių vandenys“ – šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti organizacija.
 
Tikslas
 
Nuolat tobulinti UAB „Šiaulių vandenys” veiklą ir pasiekti, kad  į vartotojus orientuotos įmonės teikiamos paslaugos ir vykdoma gamyba atitiktų aukščiausius reikalavimus kokybei.
 
Siekiant tikslo, išlaikyti Šiaulių regiono vandentvarkos lyderio pozicijas ir būti viena iš pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.

Veiklos kryptys
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
 • Garantuoti tiekiamo vandens atitikį Lietuvoje nustatytiems geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams.
 • Patikimai tiekti pakankamai geriamojo vandens visiems klientams.
 • Valyti nuotekas pagal leidžiamas normas ir standartus.
 • Tvarkyti nuotekų valymo procese susidariusį dumblą laikantis aplinkosauginių reikalavimų, apdorojimo procese išgautas biodujas panaudoti šilumos ir elektros energijos gamybai.
 • Tobulinti gamybos technologiją, eksploatacijos tvarką ir diegti išmanias technologijas.
 • Tirti klientų poreikius ir siekti  juos tenkinti, būti atviriems visuomenei.
Organizacijos vadovybė įsipareigoja
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams panaudoti savo stipriąsias savybes, siūlyti ir įgyvendinti idėjas, įvertinus jų praktinę naudą.
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
 • Ypatingą dėmesį skirti darbuotojų atrankai, jų kvalifikacijos kėlimui.
 • Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
 • Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama, ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei.
2022 m. birželio 10 d.
Aplinkos apsaugos politika
Švarus vanduo, žaliuojanti žemė, tyras oras – ateities kartoms!
 
UAB „Šiaulių vandenys“ – šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti organizacija.
 
UAB „Šiaulių vandenys” paskirtis – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.
 
Organizacija, siekdama harmonijos su gamta, įdiegė ir tobulina aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir įsipareigoja:
 • Laikytis organizacijai taikomų Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą.
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.
 • Taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas, gamtinius ir energetinius išteklius.
 • Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį.
 • Naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai.
 • Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai.
 • Vykdyti organizacijos įsipareigojimus ir būti atviriems visuomenei.
 • Siekti HELCOM rekomendacijų ir Europos sąjungos direktyvų įgyvendinimo.
 • Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama, ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei.
2022 m. birželio 10 d.
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika
UAB „Šiaulių vandenys” – šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti organizacija.
 
UAB „Šiaulių vandenys” paskirtis – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.
 
Organizacijos veikla ir teikiamos paslaugos betarpiškai susijusios su profesine rizika, galimais incidentais, nelaimingais atsitikimais bei avarijomis.
 
Organizacijos vadovybė, siekdama minimizuoti nelaimingų atsitikimų bei avarijų galimybę, įsipareigoja:
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, laikymąsi.
 • Nustatyti pavojus bei juos pašalinti, identifikuoti ir vertinti profesinę riziką, numatyti rizikos veiksnių mažinimo priemones, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių susirgimų prevenciją.
 • Skatinti darbuotojų dalyvavimą ir įsitraukimą į darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo procesus, konsultuotis su darbuotojais ir jų atstovais prieš priimant sprendimus.
 • Siekti nuolatinio darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • Sukurti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams, užtikrinti jiems socialines garantijas.
 • Pagal galimybes, diegti saugos požiūriu pažangias technologijas ir darbo metodus.
 • Sistemingai šviesti ir mokyti darbuotojus, skatinti jų sąmoningumą, atsakomybę.
 • Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.
 • Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama, ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei.

2024 m. gegužės 21 d.

Energijos naudojimo politika
UAB „Šiaulių vandenys“ – šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti organizacija.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ paskirtis – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.
 
Organizacijos veikla ir teikiamos paslaugos betarpiškai susijusios su elektros energijos, gamtinių dujų ir biodujų, šiluminės energijos, kuro transportui ir mechanizmams naudojimu.
 
Organizacijos vadovybė, suprasdama energetinio efektyvumo didinimo svarbą, įsipareigoja:
 • Siekti kuo efektyvesnio energetinių išteklių naudojimo.
 • Užtikrinti informacijos prieinamumą ir būtinus išteklius tikslams bei užduotims įgyvendinti.
 • Laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su energijos naudojimu, sąnaudomis ir našumu.
 • Taikyti energetiniu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus ir technologijas.
 • Efektyviai valdyti energetikos išteklius, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.
 • Ugdyti organizacijos ir tiekėjų personalo sąmoningumą, skatinti racionaliai ir efektyviai naudoti energetinius išteklius.
 • Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama, ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei.
2022 m. birželio 10 d.
Sertifikavimo reikšmė
Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta vadybos sistema ISO 9001 atitinka standarto reikalavimus;
 • procesai bendrovėje smulkiai aprašyti ir atliekami pagal standarto reikalavimus;
 • savo vadybos sistemą bendrovė nuolat tikrina ir tobulina.
Sertifikuota bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001 standarto reikalavimus;
 • reikšmingas bendrovės poveikis aplinkai yra nustatytas ir valdomas;
 • bendrovės veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus;
 • bendrovės aplinkos apsaugos veiksmingumas nuolatos didinamas.
Sertifikuota bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema ISO 45001 atitinka standarto reikalavimus;
 • sukurtos tinkamos ir saugios darbo sąlygos darbuotojams;
 • identifikuoti galimi pavojai, vertinama ir valdoma profesinė rizika, vykdoma nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių ligų prevencija;
 • bendrovės veikla atitinka teisinius ir kitus reikalavimus.
Sertifikuota bendrovės energijos naudojimo vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001 standarto reikalavimus;
 • nustatyti bei įgyvendinami efektyvaus energijos naudojimo tikslai ir užduotys;
 • apibrėžta energijos valdymo politika, nustatytos ją vykdančių darbuotojų funkcijos, atsakomybė ir kompetencija.
Veiklos rezultatų gerinimas yra nuolatinis UAB „Šiaulių vandenys“ tikslas, kurio siekiama tobulinant visus procesus, formuojant atitinkamą kiekvieno darbuotojo požiūrį, keliant jų kvalifikaciją, periodiškai įvertinant atliktas bei numatant naujas užduotis, laikantis Lietuvos Respublikos teisinių reikalavimų ir antikorupcinių normų. Visų lygių darbuotojų įtraukimas į šią veiklą užtikrina užsibrėžtų tikslų siekimą.

Tai patvirtina kasmet įmonės padaliniuose atliekami kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistemų vidaus auditai, priežiūros auditai ir pakartotiniai sertifikavimo auditai.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-20