Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose

Atgal
 
Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje.

Projekto lėšos
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Šiaulių rajono savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“. Darbų vertė – 6,39 mln. litų (be PVM): 94,47 proc. – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 5,53 proc. – Šiaulių rajono savivaldybės ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos. Rajono savivaldybė finansavo naujų tinklų tiesimą, o UAB „Šiaulių vandenys“ – susidėvėjusių tinklų rekonstrukciją bei išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Darbus atliko statybų rangovas UAB „Merko statyba“. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietės vandentvarkos ūkį UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoja nuo 2009 m. Tuo metu Ginkūnų gyvenvietėje centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi apie 80 proc. gyventojų.

Gyvenvietės vandentvarkos infrastruktūros įrenginiai buvo susidėvėję ir nepatikimi. Esamais tinklais nebuvo galima užtikrinti kokybiško ir patikimo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo vartotojams. Dėl dažnų avarijų vandentiekio tinkluose didėjo vandens netektys, o nesandarūs nuotekų vamzdynai teršė aplinką. Dėl planuojamos vandentvarkos infrastruktūros plėtros buvo būtina rekonstruoti susidėvėjusius tinklus. Neatlikus šių darbų, nebūtų galimybės prie centralizuotos sistemos prijungti naujų Ginkūnų gyvenvietės gyvenamųjų namų gatvių.

Naujų gyvenvietės privačių namų gatvių gyventojai buitiniams poreikiams naudojo šulinių vandenį, kurio užterštumas kelis kartus viršijo leistinas normas. Neištirto šulinio vandens nerekomenduojama naudoti maistui ruošti.
Gyventojai daug nepatogumų patyrė ir dėl nuotekų tvarkymo. Nuotekas teko pilti į išsėmimo duobes, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dėl nesandarių duobių tarša pakliūdavo į gruntą ir teršė gruntinį vandenį.

2011 m., įgyvendinus vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektą Ginkūnų gyvenvietėje, buvo išspręstos viešai teikiamų vandens paslaugų prieinamumo, aprūpinimo kokybišku geriamuoju vandeniu bei ekologinės problemos. Dėl prisijungusių naujų vartotojų UAB „Šiaulių vandenys“ geriau išnaudoja turimus vandenviečių ir nuotekų valyklos pajėgumus, tokiu būdu didėja Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas.
Projekto eiga
2009 m., gegužės 7 d. Šiaulių rajono savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl vandentvarkos projekto Ginkūnų gyvenvietėje įgyvendinimo. Bendrovė „Šiaulių vandenys“ tapo šio projekto vykdytoja.

2009 m. birželio 12 d. parengta ir Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška dėl finansinės paramos iš Europos Sąjungos fondų šiam projektui įgyvendinti.

2006 m. konkurso būdu parinktas rangovas Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietės magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų (plėtros ir rekonstrukcijos) bei siurblinių projektavimui. Darbus atliko UAB „Ekoprojektas“. Projektavimas baigtas 2009 m. birželio mėnesį.

2009 m. liepos 10 d. paskelbtas viešas konkursas statybų rangovui parinkti. Pasiūlymai buvo priimami iki 2009 m. rugpjūčio 17 d.
2009 m. rugpjūčio 17 d. atplėšti 6 vokai su viešo konkurso dalyvių pasiūlymais. Pasiūlymų kainos svyruoja nuo 6,5 iki 11 mln. litų. Tikėtina, kad gruodžio mėnesį bus paskelbtas konkurso laimėtojas ir su rangovu pasirašyta sutartis.

2009 m. gruodžio 14 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose“ finansavimo ir administravimo sutartį.

2009 m. gruodžio 16 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Merko statyba“ pasirašė vandentvarkos infrastruktūros projekto veiklos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose“ statybos rangos sutartį.

2010 m. vasario 1 d. darbų pradžia.

2010 m. kovo 20 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Alresta“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veiklos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose“ techninės priežiūros sutartį.

2011 m. gruodžio 29 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei statybos darbai Ginkūnų gyvenvietėje baigti ir objektas yra tinkamas eksploatuoti. Dar apie 400 šios gyvenvietės gyventojų tapo prieinamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos.
Projekto darbai
Ginkūnų gyvenvietėje projekto lėšomis paklota 5,699 km vandentiekio, 4,78 km nuotekų ir 0,606 km nuotekų slėginių tinklų, sumontuotos 2 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Iki sklypų ribų nutiesta 1,037 km atšakų vandentiekio įvadams bei sumontuoti šulinėliai, kuriuose įrengti vandens apskaitos mazgai, todėl gyventojui name apskaitos mazgo įsirengti nereikia. Užbaigus naujų tinklų statybos darbus, kokybiškos vandens paslaugos tapo prieinamos dar apie 400 gyventojų.

Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė pagerėjo ir esamiems Ginkūnų gyvenvietės vandens paslaugų vartotojams, nes įgyvendinant šį projektą buvo rekonstruota 7,060 km blogiausios būklės vandentiekio ir 5,163 km nuotekų vamzdyno. 
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-26