Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose

Atgal
 
Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių mieste.

Projekto lėšos ir sudėtis
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“. Bendra projekto vertė - 53,986 mln. litų (be PVM): 94,53 proc. – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 5,47 proc. – Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. UAB „Šiaulių vandenys“ projektą vykdė ir finansavo projekto išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Įgyvendinant I šio projekto etapą, už 44,45 mln. litų (be PVM) buvo nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose bei rekonstruotos trys esamos nuotekų perpumpavimo siurblinės. Darbus atliko AB „Panevėžio statybos trestas“.

Įgyvendinant II šio projekto etapą, statybų rangovas UAB „Žemda“ naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus nutiesė Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale. Darbų vertė – 8,73 mln. litų (be PVM).

Šio projekto lėšomis 2013 m. balandžio – 2014 m. gegužės mėn. buvo įgyvendinta nauja veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste" (I dalis), kurios metu rekonstruota 341 m nuotekų tinklo atkarpa Aušros al. – M.Valančiaus g. Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, darbų vertė – 467,38 tūkst. Lt (be PVM).

Problema
Iki 2009 m. Šiauliuose geriamojo vandens kokybės klausimas buvo aktualus apie 15 proc. gyventojų. Medelyno, Kalniuko, Pabalių individualių gyvenamųjų namų rajonuose, Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių ir kai kurių kitų gatvių kvartaluose nebuvo centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos.

Geriamąjį vandenį maistui ruošti gyventojai buvo priversti brangiai pirkti parduotuvėse arba vartoti privačių šachtinių šulinių vandenį. UAB „Šiaulių vandenys“ paskaičiavo, kad tuo metu šiauliečiams 1 litras vandentiekio vandens kainavo tik 0,003 lito (su PVM), o perkant - ne mažiau kaip 1 litas.

Vartojantys neištirtą šulinių vandenį maistui gaminti, rizikavo sveikata. Remiantis tuometiniais Šiaulių visuomenės sveikatos centro duomenimis, mieste blogėjo šachtinių šulinių vandens kokybė ir tai patvirtino atliekami tyrimai. Šachtinių šulinių vandenyje nitratų koncentracija viršijo leistinas normas trečdalyje ištirtų šulinių, o didžiausi viršijimai siekė 3-4 kartus. Gruntinis vanduo teršiamas dėl netinkamai įrengtų ir eksploatuojamų lauko tualetų bei išsėmimo duobių, dėl išleidžiamų nuotekų, vykdomos ūkinės veiklos, trąšų naudojimo.

Iš tiesų, individualių gyvenamųjų namų rajonų gyventojai daug nepatogumų patyrė dėl nuotekų pašalinimo. Dažniausiai nuotekas teko pilti į išsėmimo duobes, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Tačiau toks nuotekų tvarkymo būdas ne tik brangiai kainuoja, bet ir teršia aplinką, jei nuotekos kaupiamos nesandarioje duobėje.

Nemažai problemų kilo ir dėl nelegalaus nuotekų tvarkymo. Pavyzdžiui, didžiausiame Šiaulių miesto Medelyno mikrorajone kai kurie gyventojai buitines nuotekas išleisdavo į Vijolės upelį, tekantį per mikrorajoną, arba į atvirus paviršinių nuotekų griovius bei kanalus. Įtarimus, kad nuotekomis teršiamas upelis, patvirtino ir Šiaulių municipalinės aplinkos laboratoriniai tyrimai. Remiantis aplinkos monitoringo 2009 m. ataskaita, Vijolės upelio žemupyje (t.y. už Medelyno mikrorajono), pagrindiniai cheminiai vandens kokybės rodikliai (BDS7, nitritai, amonio azotas, fosfatai) viršijo ribines vertes. Vertinant pagal pavojingų medžiagų didžiausias leistinas koncentracijas (DLK), fosfatų ir bendro fosforo koncentracija viršijo DLK nuo 2 iki 4 kartų, nitratų ir bendro azoto koncentracija viršijo nuo 1,3 iki 2 kartų, o nitritų koncentracija viršijo nuo 3 iki 10 kartų. Gyvenantys šalia Vijolės nuolat skundėsi nuo upelio sklindančiais nemaloniais kvapais, be to didelė tikimybė, kad tarša pateko į gruntinius vandenis ir užteršė šulinių vandenį.

Siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau gyventojų galėtų apsirūpinti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal aplinkosaugos reikalavimus tvarkytų nuotekas, Šiaulių mieste buvo būtina vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra.

UAB „Šiaulių vandenys“ yra pajėgi aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu daugiau gyventojų bei miesto nuotekų valykloje išvalyti didesnį nuotekų kiekį.  
Projekto eiga
2005 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu buvo parengta Ventos - Lielupės upių baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano įgyvendinimui skirta galimybių studija. Remdamasi šios studijos išvadomis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2005 m. birželio 23 d. pritarė Ventos - Lielupės baseino investicijų programos I etapo projekte numatytoms investicijoms bei darbų apimčiai Šiaulių mieste.

2006 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu ir lėšomis konkurso būdu parinktas rangovas, kuris parengė Medelyno ir Kalniuko gyvenamųjų namų rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblinių bei šių kvartalų gyventojams supaprastintus vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektus. Darbus atliko UAB „Ekoprojektas“. Projektavimas baigtas 2008 m. gegužės mėnesį.

Šiaulių miesto savivaldybės 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-321, UAB „Šiaulių vandenys“ perėmė vandentvarkos projekto Šiauliuose vykdytojo funkcijas.

2007 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija patvirtino laikinai finansuojamų preliminarių projektų, atitinkančių 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslus, sąrašą. Į šį sąrašą buvo įtrauktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiauliuose investicijų projektas. Į šio projekto sudėtį įtraukti Kalniuko ir Medelyno gyvenamųjų rajonų vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblinių statybos ir 3 nuotekų siurblinių renovacijos projektai.

2008 m. birželio mėnesį pradėtos rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimo procedūros. Konkursas įvyko rugpjūčio mėnesį. Konkurse dalyvavo 4 kompanijos. Žemiausia pasiūlymo kaina - 93,2 mln. Lt (be PVM). Skelbtas konkursas nutrauktas.

2008 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybės projektų sąrašas, kuriame patvirtinta galutinė vandentvarkos projekto vertė - 72 mln. Lt (be PVM), iš jų 14,4 mln. Lt - Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. Likusi lėšų dalis - iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2008 m. spalio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-322 pritarė skirti lėšų šio projekto įgyvendinimui ir 2008 m. spalio 29 d. su UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė partnerystės sutartį dėl projekto įgyvendinimo.

Iki 2008 m. gruodžio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“ Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką dėl projekto finansavimo iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-698 patvirtino projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ finansavimą.

2009 m. sausio 14 d. „Šiaulių vandenys“ paskelbė naują atvirą konkursą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbams Medelyno ir Kalniuko kvartaluose pirkti. Pasiūlymai buvo priimami iki 2009 m. kovo 10 d.

2009 m. vasario 18 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ (vandentiekio ir nuotekų tinklams Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose tiesti) techninės priežiūros sutartį.

2009 m. kovo 13 d. atplėšti atviro konkurso dalyvių pasiūlymų vokai. Bendrovė „Šiaulių vandenys“ sulaukė net dvylikos kompanijų pasiūlymų.

2009 m. balandžio pabaigoje Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra įvertino UAB „Šiaulių vandenys“ komisijos pateiktus viešojo konkurso dalyvių pasiūlymų kvalifikacinius, techninius ir finansinius vertinimus. Paaiškėjo, kad vandentiekio ir nuotekų tinklus Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose ties AB „Panevėžio statybos trestas“. Laimėtojas darbus atliks už 44,5 mln. litų (be PVM), dar 0,49 mln. litų kainuos statybos techninė priežiūra, projektų ekspertizė ir projekto viešinimas. Vandentvarkos plėtros projektui įgyvendinti Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose iš viso buvo skirta 72 mln. litų (be PVM).

2009 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bendrovei „Šiaulių vandenys“ leido sutaupytas lėšas 27,06 mln. litų (be PVM) panaudoti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Pabalių mikrorajone, Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale.

2009 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūrai buvo pateikta papildyta paraiška dėl vandentvarkos projekto veiklų apimties padidinimo. Tinklų plėtros techniniai projektai jau parengti.

2009 m. gegužės 29 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė vandentvarkos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ rangos sutartį.

2009 m. birželio 10 d. darbų pradžia Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose.

2009 m. birželio 12 d. UAB „Šiaulių vandenys“ rangovui AB „Panevėžio statybų trestas“ perdavė Medelyno ir Kalniuko mikrorajonų bei dviejų siurblinių Kulpės ir Marijampolės gatvėse statybų leidimus ir suteikė rangovui statybviečių valdymo teisę iki 2010 m. pabaigos.

2009 m. birželio 22 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

2009-07 Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis Pabalių mikrorajono ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartalo gyventojams parengti supaprastinti vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektai. Darbus atliko UAB „Hidroterra“.
2009 m. spalio 2 d. „Šiaulių vandenys“ paskelbė atvirą konkursą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale pirkti.

2009 m. lapkričio 23 d. atplėšti atviro konkurso pasiūlymų vokai vandentiekio ir nuotekų tinklams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale tiesti. Tinklus tiesti siūlo net devynios Lietuvos kompanijos, o pasiūlymų kainos svyruoja nuo 9 iki 15 mln. litų.

2010 m. kovo 2 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Alresta“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose" (vandentiekio ir nuotekų tinklams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale tiesti) techninės priežiūros sutartį.

2010 m. kovo 23 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Žemda“ pasirašė vandentvarkos infrastruktūros projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ vandentiekio ir nuotekų tinklams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale tiesti statybos rangos sutartį, kurios vertė 8,9 mln. litų (be PVM), o darbų vykdymo trukmė 15 mėn.

2010 m. kovo 31 d. Valstybinė komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų perpumpavimo siurblinę Kulpės g. 1B.

2010 m. balandžio 20 d. darbų pradžia Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale.

2010 m. balandžio 27 d. UAB „Šiaulių vandenys“ statybų rangovui UAB „Žemda“ perdavė Pabalių mikrorajono ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartalo statybų leidimus ir suteikė statybviečių valdymo teisę.

2010 m. liepos 30 d. Valstybinė komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų perpumpavimo siurblinę Marijampolės g. 22C bei naujus tinklus Kalniuko mikrorajone. Kalniuko mikrorajono gyventojams pradėtos teikti vandens paslaugos.

2010 m. gruodžio 8 d. Valstybinė komisija vertino paskutiniuosius objektus - rekonstruotą Žuvininkų g. 3 nuotekų perpumpavimo siurblinę bei naujus tinklus Medelyno mikrorajone ir objektus pripažino tinkamus eksploatuoti. Užbaigus darbus, vandens paslaugos tapo prieinamos visiems Medelyno kvartalo gyventojams. Darbų pabaiga Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose.
2011 m. lapkričio 23 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamus eksploatuoti naujus tinklus Pabalių mikrorajone. Šio mikrorajono gyventojams tapo prieinamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos.

2012 m. vasario 24 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamus eksploatuoti naujus tinklus Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale. Šio kvartalo gyventojams tapo prieinamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Projekto II etapo darbų pabaiga.

***

Šio projekto įgyvendinimo eigoje buvo sutaupyta 425.864,21 lito. UAB „Šiaulių vandenys“ 2013 m. vasario 4 d. pateikė prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai leisti sutaupytas projekto lėšas panaudoti naujai projekto veiklai įgyvendinti, t. y. rekonstruoti 341 m nuotekų tinklo atkarpą Aušros al. – M. Valančiaus g.

2013 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Rangos sutartyje numatyta nuotekų tinklo atkarpos rekonstravimo kaina – 467,38 tūkst. Lt (be PVM), trūkstamos dalies finansavimą užtikrina UAB „Šiaulių vandenys“ nuosavomis lėšomis.

2013 m. gegužės 29 d., pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą, nauja veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (I dalis)“ įtraukta į šio projekto apimtį.

2013 m. spalio 1 d., parengus nuotekų tinklo rekonstravimo projektinę dokumentaciją, gautas statybos leidimas rekonstravimo darbams vykdyti.

2014 m. gegužės 23 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų tinklo atkarpą (341 m) Aušros al. – M. Valančiaus g. Darbų pabaiga.
I etapas. Darbai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose
Medelyno kvartale paklota 27,998 km vandentiekio, 25,8 km nuotekų ir 3,644 km slėginių nuotekų tinklų, įrengtos 7 naujos požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Projekto lėšomis iki sklypų ribų paklota 9,067 km atšakų vandentiekio įvadams.

Kalniuko kvartale
 paklota 5,942 km vandentiekio, 6,431 km nuotekų ir 0,944 km slėginių nuotekų tinklų, įrengtos 5 naujos požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Projekto lėšomis iki sklypų ribų paklota 1,682 km atšakų vandentiekio įvadams.

Projekto metu šiuolaikiškai rekonstruotos trys nuotekų perpumpavimo siurblines esančios Kulpės g. 1B, Marijampolės g. 22C ir Žuvininkų g. 3. Siurblines buvo būtina rekonstruoti dėl dažnų avarijų, didelių eksploatacijos kaštų bei dėl infrastruktūros plėtros.

Projekto I etapo darbų pabaiga - 2010 m. gruodžio 8 d.
Užbaigus darbus, Kalniuko mikrorajono gyventojams vandens paslaugos pradėtos teikti nuo 2010 m. liepos 12 d., o Medelyno - nuo 2010 m. gruodžio 8 d.
II etapas. Darbai Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale
Pabalių mikrorajone paklota 10,937 km vandentiekio, 8,993 km nuotekų ir 0,818 km nuotekų slėginių tinklų, sumontuotos 5 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Projekto lėšomis iki sklypų ribų nutiesta 3,473 km atšakų vandentiekio įvadams.

Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale
 nutiesta 3,692 km vandentiekio ir 6,717 km nuotekų ir 0,118 nuotekų slėginių tinklų, sumontuotos 4 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Šiame kvartale projekto lėšomis iki sklypų ribų nutiesta 1,836 km atšakų vandentiekio įvadams.

Projekto lėšomis iki kiekvieno sklypo ribos nutiesta vandentiekio atšaka su šulinėliu, kuriame yra sumontuotas vandens apskaitos mazgas, todėl gyventojui name apskaitos mazgo įsirengti nereikia.

Užbaigus tinklų statybos darbus Pabaliuose ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale centralizuota sistema tapo prieinama per 2 tūkst. gyventojų.
Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (I dalis)
Įgyvendinant veiklą „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (I dalis)“, rekonstruota 341 m nuotekų tinklo atkarpa Aušros al. – M. Valančiaus g. Šioje atkarpoje esami 250 mm skersmens 1959–1967 m. pakloti keramikiniai nuotekų tinklai dėl pastovaus užpildymo jau neužtikrino tinkamo vartotojų aptarnavimo.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-26