D.U.K.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite šiame puslapyje. Jei neradote aktualios informacijos, prašome kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62 arba parašykite mums užpildydami užklausos formą.


Kokiais dokumentais nustatyta naudojimosi vandentiekiu ir nuotakynu tvarka?
Naudojimosi vandentiekiu ir nuotakynu tvarką nustato:
 • Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 (Žin., 1996, Nr. 125-2923, aktuali redakcija).
 • Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (Žin., 2007, Nr. 17-637, aktuali redakcija).
 • Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636, aktuali redakcija).
 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2007, Nr. 19-742).
Kaip galima pranešti apie suvartotą šaltą vandenį?
Deklaravus tuos pačius šalto vandens skaitiklio rodmenis, kitą mėnesį pateikiama sąskaita su praėjusio mėnesio vandens skaitiklio rodmenimis.

Apie suvartotą vandenį UAB „Šiaulių vandenys“ galima pranešti:
Galima mokėti už vidutinį per mėnesį suvartojamą vandens kiekį, kuriuo remiantis kiekvieną mėnesį bus paskaičiuojama sąskaita. Pavyzdžiui, pusę metų kiekvieną mėnesį mokate už 5 kub. m vandens, o pasibaigus šiam laikotarpiui, patikrinami skaitiklio rodmenys ir pateikiama išlyginamoji sąskaita. Jei permokėta, suma įskaitoma sekančioms sąskaitoms dengti.
Kur deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis?
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-208, nuo 2009 m. kovo 1 d. karšto vandens tiekėjas Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojams yra AB „Šiaulių energija“. Šios paslaugos įtrauktos į AB „Šiaulių energija“ sąskaitas.
Kas nustato šalto vandens paslaugų kainą?
Nuo 2023 m. vasario 1 d. pasikeitė UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Taikomas perskaičiuotas kainas (be PVM) nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1774.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.
 
Vandens paslaugų kaina yra išgryninta, kad klientas žinotų už ką jis moka. Pagal metodiką kaina nustatoma šioms veikloms: atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrai ir vartotojų aptarnavimui, geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinėje kainoje yra paskaičiuotos šalto vandens skaitiklių įrengimo, metrologinės patikros, remonto ir kitos išlaidos, susijusios su klientų aptarnavimu, sąskaitų paruošimu ir informavimu. Pagal metodiką privaloma į vandens paslaugų tarifą įtraukti skaitiklių priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą, nes tai yra sudėtinė kainos dalis.
Kaip skaičiuojami delspinigiai gyventojams, jei laiku neatsiskaitoma už vandens paslaugas?
Gyventojai sąskaitas už vandens paslaugas gauna iki kiekvieno mėnesio 10 d. ir jas turi apmokėti ne vėliau kaip iki mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Jei gyventojas nustatytu laiku neatsiskaito už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, įskaitant pardavimo kainą, delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo pirmos kito mėnesio dienos. Už kiekvieną pavėluotą dieną yra paskaičiuojami 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos iki tol, kol sąskaita yra apmokama. Delspinigių sąskaitos yra atskiros ir siunčiamos su sąskaitomis už vandens paslaugas.

Jei sąskaitos už vandenį yra apmokamos laiku ir nėra įsiskolinimo, delspinigiai neskaičiuojami. Taip pat delspinigiai neskaičiuojami savivaldybės sprendimais pripažintoms socialiai remtinoms šeimoms ir socialiai remtiniems vienišiems asmenims.

Delspinigių skaičiavimas yra viena iš prevencinių priemonių, skatinančių laiku apmokėti sąskaitas.

Delspinigiai skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintu „Atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu“ (Žin., 2007, Nr. 17-637, aktuali redakcija) ir kitais teisės aktais.
Kaip dažnai yra atliekama šalto vandens skaitiklių, įrengtų butuose ar privačiuose namuose, periodinė patikra?
UAB „Šiaulių vandenys“ daugiabučių namų butuose ir privačiuose namuose vykdo įrengtų šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų, kurie nuosavybės teise priklauso bendrovei, metrologinę patikrą ir sustojusių, sugedusių vandens skaitiklių keitimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintu įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo", daugiabučių namų butuose ir privačiuose namuose įrengti šalto vandens skaitikliai yra keičiami kas 6 metai. Vykdant šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimą pagal bendrovės patvirtintą grafiką, apskaitos prietaisai keičiami metrologiškai patikrintais ir užplombuojami bendrovės lėšomis.

Jei šalto vandens skaitiklis sugedo (sustojo skaičiavimo mechanizmas, įstrigo sparnuotė), būtina nedelsiant pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriui tel. +370 41 59 22 62. Bendrovė prietaisą pakeičia metrologiškai patikrintu savo lėšomis per 5 darbo dienas.
Ar galima patiems nuimti šalto vandens skaitiklio plombą, jei norite remontuoti vidaus vandentiekio vamzdyną? Kur kreiptis?
Savavališkai nutraukti šalto vandens skaitiklio plombą griežtai draudžiama! Tačiau jei name, bute keičiamas vandentiekio vamzdynas, dažnai, norint atlikti darbus, tenka nuplėšti skaitiklio plombą. Apie numatomus atlikti darbus gyventojas privalo informuoti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62. Sutartu laiku atvykęs bendrovės darbuotojas užfiksuos vandens skaitiklio rodmenis ir nuims plombą. Tik tuomet bus galima vykdyti darbus. Juos baigus, gyventojas privalo vėl informuoti bendrovę „Šiaulių vandenys“ ir sudaryti sąlygas sutartu laiku užplombuoti vandens skaitiklį.

Pasitaiko, kad namo viduje, bute likviduojant avariją reikia nuplėšti šalto vandens skaitiklio plombą. Tokiu atveju namą eksploatuojančios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame užfiksuoja vandens skaitiklio rodmenis plombos nuėmimo metu. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas gyventojui. Likvidavus avariją, gyventojas apie šį faktą nedelsiant turi informuoti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62. Gyventojui patogiu laiku atvykęs „Šiaulių vandenų“ darbuotojas patikrins apskaitos prietaiso rodmenis ir perplombuos vandens skaitiklį. Plombavimo paslauga nemokama.
Ką daryti sugedus (sustojus) šalto vandens skaitikliui? Kur kreiptis?
Jei šalto vandens skaitiklis ne mechaniškai pažeistas, o sugedo (sustojo skaičiavimo mechanizmas, įstrigo sparnuotė), būtina nedelsiant pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriui tel. +370 41 59 22 62. Bendrovė prietaisą pakeičia metrologiškai patikrintu savo lėšomis per 5 darbo dienas.
Ką daryti jei įtariate, kad šalto vandens skaitiklis neteisingai rodo?
Kai vartotojas suabejoja šalto vandens apskaitos prietaiso rodmenų teisingumu (per daug rodo ar visai nerodo), jis gali pareikalauti tiekėjo atlikti neeilinę geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą. Prašome kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62.

Tuomet UAB „Šiaulių vandenys“ organizuoja neeilinę geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą. Jei pageidauja, gali dalyvauti ir pats vartotojas.

Jei patikros metu nustatoma, kad vandens apskaitos prietaisas viršija vandens skaitikliui leistiną nuokrypį, vandens skaitiklis yra brokuojamas. Vartotojui nemokamai sumontuojamas kitas techniškai tvarkingas skaitiklis. Tokiu atveju vartotojui vandens paslaugų mokestis už paskutinį mėnesį yra perskaičiuojamas.

Jei patikros metu nustatoma, kad skaitiklis techniškai tvarkingas, vartotojas padengia neeilinei patikrai patirtas tiekėjo sąnaudas.
Jei gyventojas nepraneša apie šalto vandens skaitiklio gedimą?
Tenka pripažinti, kad yra nesąžiningų vartotojų, kurie nepraneša apie sugedusius vandens skaitiklius, tyčia juos sugadina ir naudoja vandenį. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 ir 589 str. numato administracinę nuobaudą už tyčinį vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimą, sugadinimą.

Mechaniškai pažeidus, sugadinus šalto vandens skaitiklį, plombą, vartotojas turi nedelsiant pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriui tel. +370 41 59 22 62.

Vadovaujantis vandentvarkos ūkį reglamentuojančiais teisės aktais, nuo tos dienos, kai kontrolierius užfiksuoja skaitiklių pažeidimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu 24 valandas per parą per visą nustatyto pažeidimo laikotarpį. Jeigu pažeidimo laikotarpio nustatyti neįmanoma, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.
Kur kreiptis, jei įvyko gatvės vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija?
Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija gatvės tinkluose, praneškite UAB „Šiaulių vandenys“ Centrinei dispečerinei tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222. Paskambinus šiais telefonais Jums taip pat bus suteikta informacija apie nutraukto vandens tiekimo priežastis ir trukmę, mieste vykdomus vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbus.
Kur kreiptis, jei bute ar privačioje namų valdoje įvyko vandentiekio avarija?
Jei vandentiekio avarija įvyko bute

UAB „Šiaulių vandenys“ geriamąjį vandenį daugiabučio namo gyventojams tiekia iki namo įvadinio skaitiklio imtinai. Iki tos pačios ribos bendrovė eksploatuoja ir vandentiekio tinklus. Namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita namų ūkio eksploatavimo bendrovė). Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute, reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar į Jūsų namą administruojančią bendrovę.

Jei likviduojant avariją reikia nuplėšti šalto vandens skaitiklio plombą, namą eksploatuojančios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame užfiksuojami vandens skaitiklio rodmenys plombos nuėmimo metu. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas gyventojui. Likvidavus avariją, gyventojas apie šį faktą nedelsiant turi informuoti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62. Jums patogiu laiku atvyks bendrovės darbuotojas ir perplombuos šalto vandens skaitiklį. Plombavimo paslauga nemokama.
 
Jei vandentiekio avarija įvyko privačioje namų valdoje

Privačių namų valdų vartotojams prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties pridedamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų eksploatavimo ribų aktas (sutarties priedas Nr. 2), kuriame yra nustatytos vartotojo ir vandens tiekėjo, t. y. UAB „Šiaulių vandenys“, atsakomybės ribos. Vandentiekio avarijos atveju, gedimą savo lėšomis šalina tinklų eksploatavimo ribų akte nustatyta šalis.

Jei likviduojant avariją reikia nuplėšti šalto vandens skaitiklio plombą, apie tai vartotojas privalo informuoti UAB „Šiaulių vandenys“. Darbo dienomis kreiptis į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62, poilsio ir švenčių dienomis – į Centrinę dispečerinę tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222. Atvykęs bendrovės darbuotojas nuima šalto vandens skaitiklio plombą, surašo aktą, kuriame užfiksuojami vandens skaitiklio rodmenys, ir vartotojui leidžiama tvarkytis vidaus vandentiekio vamzdynus. Likvidavus avariją, būtina apie tai nedelsiant informuoti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62. Vartotojui patogiu laiku atvykęs bendrovės darbuotojas perplombuos šalto vandens skaitiklį. Plombavimo paslauga yra mokama.
Kur sužinoti, ar parduodamo buto/namo savininkas pilnai atsiskaitęs už UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugas?
Prieš perkant butą /namą reikėtų įsitikinti, ar buvęs buto /namo savininkas pilnai atsiskaitęs už UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamas paslaugas. Šią informaciją, Jums pareikalavus, privalo suteikti parduodamo buto /namo savininkas, pateikiant pažymą, arba kartu ateiti į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių (Vytauto g. 103) ir Jums bus suteikta reikalinga informacija.
Per kiek laiko išduodama pažyma apie atsiskaitymą su UAB „Šiaulių vandenys“ parduodant butą/namą? Kiek laiko pažyma galioja?
Parduodant butą /namą, nurašius šalto vandens skaitiklio rodmenis, pažyma apie atsiskaitymą už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą išduodama tą pačią dieną ir galioja 10 dienų.
Kaip nutraukti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį parduodant butą/namą?
Apie planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties nutraukimą reikia informuoti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62. Jums patogiu laiku atvyks vandens apskaitos kontrolierė, kuri užfiksuos šalto vandens skaitiklio rodmenis. Po to reikia atvykti į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių (Vytauto g. 103) kur, pateikus apmokėjimą iki užfiksuotų skaitiklio rodmenų įrodantį dokumentą, bus išduota pažyma apie atsiskaitymą su UAB „Šiaulių vandenys“.
Ar reikia sudaryti paslaugų teikimo sutartį, jei buityje yra naudojamas šulinio vanduo, o nuotekos išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus?
Su UAB „Šiaulių vandenys“ būtina sudaryti paslaugų teikimo sutartį, jei individualių namų gyventojai šulinio vandenį naudoja ne tik želdiniams laistyti, bet ir buityje, o nuotekas išleidžia į centralizuotus nuotekų tinklus. Sudarius sutartį, vartotojas turi įsirengti vandens skaitiklį šulinio vandens apskaitai, pagal kurio duomenis atsiskaitys už nuotekų tvarkymą kiekvieną mėnesį. Vandens skaitiklį bendrovė išduos nemokamai.

Jei nustatomas savavališkas prisijungimas prie nuotekų tinklo, namo savininkui surašomas aktas, kuriame nurodoma savavališko prisijungimo data ir prijungto nuotekų išleistuvo skersmuo. Apie pažeidimą informuojama savivaldybės vykdomoji institucija ir jų įgalioti pareigūnai, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 ir 589 str. Esant savavališkam nuotekų prijungimui, šalinamų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu 24 valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos. Jeigu savavališko prijungimo dienos neįmanoma nustatyti, pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne ilgesnį kaip už vieno mėnesio laikotarpį.

Įsiteisėjus teismo sprendimui, pažeidėjas privalo ne tik atlyginti bendrovei padarytus nuostolius, bet ir sumokėti administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 ir 589 straipsnius.

Dažniausiai privačių valdų savininkai neturi jokių dokumentų, liudijančių prisijungimo laiką, todėl kyla daug problemų sužinojus, kad teks mokėti didelę sumą. Raginame savininkus atvykti į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių (Vytauto g. 103, tel. +370 41 59 22 62) ir su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų teikimo sutartis. Sudarant sutartį, bus reikalingi privačios valdos nuosavybę patvirtinantys dokumentai, tapatybės kortelė (arba pasas) ir dokumentai, įrodantys pajungimo datą.
Ar galima paviršines (lietaus) nuotekas prijungti prie paviršinių nuotekų tinklų?
Prijungti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų be bendrovės leidimo yra draudžiama. Namo savininkas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Gavęs prisijungimo sąlygas ir atlikęs prisijungimo darbus, namo savininkas turi informuoti Techninį skyrių.
 
Nustatoma atvejų, kai privačių namų savininkai prie buitinių nuotekų tinklų savavališkai prisijungia paviršinių nuotekų tinklus. Dažniausiai tokie pažeidimai nustatomi gatvėse, kuriose nėra paviršinių nuotekų tinklo. Tuomet namo savininkui surašomas aktas, nurodomas terminas pažeidimui pašalinti bei, vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629, paskaičiuojamas pašalintų paviršinių nuotekų kiekis.
Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?
Tinkamai neapsisaugojus nuo šalčio, vandens vartotojai gali sulaukti daug nepatogumų ir rūpesčių dėl užšalusių vandentiekio vamzdynų. Vadovaujantis vandentvarkos ūkį reglamentuojančiais teisės aktais, vandens vartotojai turi užtikrinti geriamojo vandens naudojimo įrenginių bei apskaitos mazgų priežiūros reikalavimų vykdymą (vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, aktualios redakcijos 65.1 ir 65.9  punktais). Dėl vamzdynuose užšalusio vandens gali sugesti skaitiklis ar įvadas. Užšalus geriamojo vandens apskaitos mazgams, UAB „Šiaulių vandenys“ neatsako už sklandų geriamojo vandens tiekimą. Tokiu atveju vartotojai savo lėšomis turi pakeisti sugadintą vandens apskaitos prietaisą bei sutvarkyti vandentiekio įvadą.
 
Vamzdžiuose užsistovėjęs vanduo greičiau užšąla. Į šį faktą derėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie linkę vandenį taupyti. Avarijos dažnai įvyksta ir negyvenamuose namuose ar be priežiūros paliktuose būstuose. Todėl artėjant žiemai, patikrinkite ir pasirūpinkite, kad geriamojo vandens apskaitos mazgai būtų tinkamai apšiltinti, sutvarkykite patalpų langus bei duris, kad esant neigiamai oro temperatūrai neužšaltų vandentiekio įvadai ir skaitikliai. Norint išvengti nuostolių, patariame ir rekomenduojame:
 • Nuo šalčio turi būti apsaugoti vandentiekio įvadai ir skaitikliai (užsandarinti patalpas, techninius koridorius, kuriuose yra vandentiekio sistema, patikrinti, ar sandariai uždaryti langai). Įrenginius ir vamzdynus gyventojai gali apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis, izoliaciniu porolonu ar kitomis šilumą sulaikančiomis medžiagomis.
 • Labai svarbu, kad patalpoje, kurioje yra vandentiekio sistema, nebūtų skersvėjo, nes tokiomis sąlygomis jau esant 1-2 laipsnių šalčio, vanduo pradeda užšalti. Patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti žemesnė negu +5 °C.
 • Vartotojai privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo. Vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais.
 • Jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, patariama juos šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais. Jokiu būdu negalima šildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos.
 • Jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių, rekomenduojama leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele.
Daugiau informacijos suteiks UAB „Šiaulių vandenys“ Centrinė dispečerinė tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222.
Kaip tapti UAB „Šiaulių vandenys“ elektroninių sąskaitų sistemos vartotoju?
UAB „Šiaulių vandenys“ elektroninių sąskaitų savitarnos svetainė prieinama visiems klientams – gyventojams, įmonėms ir organizacijoms.

UAB „Šiaulių vandenys“ siūlo atsisakyti popierinių sąskaitų ir rinktis skaitmeninį sąskaitų tvarkymą. Elektroninę sąskaitą galima gauti keliais būdais, rinkitės Jums patogiausią.

1 būdas.
 
 • Apie pageidavimą gauti elektroninę sąskaitą galite pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriui el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba tel. +370 41 59 22 62.
 • Reikės pateikti Jūsų sąskaitos mokėtojo kodą, vardą, pavardę ir adresą. Identifikavus Jūsų duomenis, sąskaitas gausite į savo elektroninį paštą.
2 būdas. 
 • Prisijunkite adresu www.siauliuvandenys.lt, pasirinkite Elektroninės sąskaitos, tada – Registracija.
 • Suvedus prašomus duomenis, į Jūsų el. paštą bus išsiųsta nuoroda, registracijai užbaigti reikės paspausti ją.
 • Aktyvavus nuorodą, prisijunkite prie paskyros. Svetainės meniu pasirinkite Paskyros valdymas, tada dalyje Priskirti mokėtojai įveskite mokėtojo kodą (Jūsų sąskaitos mokėtojo kodas) ir asmens tapatybei nustatyti – asmens kodą.
 • Atlikus veiksmus, paskyrą uždarykite ir prisijunkite iš naujo. Prisijungę, pateksite į savo elektroninių sąskaitų svetainę. Svetainės meniu pasirinkite Kontaktai ir pažymėkite: Sąskaitą pageidauju gauti elektroniniu paštu.
3 būdas. 
 • Prisijunkite adresu www.siauliuvandenys.lt, pasirinkite Elektroninės sąskaitos.
 • Prisijungimo vardas: Jūsų sąskaitos mokėtojo kodas.
 • Slaptažodis: dėl laikino slaptažodžio prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt. Reikės pateikti Jūsų sąskaitos mokėtojo kodą, vardą, pavardę ir adresą. Identifikavus Jūsų duomenis, laikinas slaptažodis bus išsiųstas į Jūsų el. paštą. Prisijungę prie sistemos, pasikeiskite slaptažodį.
 • Prisijungę prie paskyros, svetainės meniu pasirinkite Kontaktai ir pažymėkite: Sąskaitą pageidauju gauti elektroniniu paštu.
Jei jungiantis kilo klausimų, prašome kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių tel. +370 41 59 22 62.
 
ELEKTRONINIŲ SĄSKAITŲ SISTEMOJE galima matyti sąskaitų archyvą nuo 2009 m., taip pat informaciją apie mokėtinas sumas, delspinigius. Galima pasitikrinti ir deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis, matyti suvartojamo vandens statistiką. Esant poreikiui, elektroniniu būdu galima užsisakyti UAB „Šiaulių vandenys“ papildomai teikiamas paslaugas.
 
Sistema patogi dar ir tuo, kad čia galima suformuoti kelis mokėtojus skirtingais adresais (pvz. jei esate kelių butų savininkas). Tai padaryti galite svetainės meniu pasirinkę Paskyros valdymas ir suvedus kito mokėtojo duomenis.
 
NAUDA JUMS:
 • Jūsų sąskaitos nenukeliaus kitu adresu ir nepasimes.
 • Sąskaitą gausite daug greičiau nei įprastu paštu (iki kiekvieno mėnesio 10 d.).
 • Visada būsite tikri, kad sąskaitą gausite laiku, jos niekas neatplėš ir neperskaitys.
 • Savo sąskaitas galėsite peržiūrėti bet kada ir bet kurioje pasaulio vietoje, kur tik yra galimybė prisijungti prie interneto.
 • Jei sąskaitą apmokate internetu, negaišdami laiko galėsite prisijungti prie savo banko ir apmokėti.
 • Nesikaups popierinės sąskaitos. Pasirinkus elektronines sąskaitas, sąskaitos įprastu paštu Jums nebebus siunčiamos.
Sutikite, šiame technologijų amžiuje popieriaus ir energijos ištekliai sąskaitoms ruošti ir joms pristatyti yra eikvojami be reikalo. Apmokėta sąskaita tiesiog išmetama.
 
Visos išlaidos, susijusios su popierinių sąskaitų paruošimu ir pristatymu į namus, yra įtrauktos į vandens paslaugų kainą. Šios sąnaudos ateityje galėtų mažėti, jei gyventojai atsisakytų popierinių sąskaitų ir rinktųsi elektroninį sąskaitų tvarkymą.
 
Atsisakydami popierinių sąskaitų, Jūs prisidėsite prie aplinkos tausojimo. UAB „Šiaulių vandenys“ veikla yra tiesiogiai susijusi su aplinkosauga, todėl skatiname prisidėti ir Jus.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-01