2018 m.

Laboratorijos tyrimai patvirtina, kad Šiauliuose vandentiekio vanduo yra kokybiškas

2018 m. sausio 29 d.

Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė 11758 kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 207 kub. m per parą) vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 96,4 tūkst. Šiaulių miesto, Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys, vykdydamas geriamojo vandens kontrolę pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ numatytus rodiklius.

Pagal šį planą pasirinkta 81 geriamojo vandens mėginių ėmimo vieta. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Pagal programinės priežiūros planą 2017 m. iš viso buvo paimti 652 geriamojo vandens mėginiai, iš jų laboratorijoje nustatytos 7525 analitės. Taip pat buvo atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimai, pasirenkant nepriklausomas laboratorijas, kuriose atlikti geriamojo vandens toksinių analičių (pesticidų, haloformų, daugiaciklių aromatinių anglavandenilų, bromato taip pat radiologinių tyrimų) įvertinimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija bendrovės tiekiamame geriamajame vandenyje yra žemiau nustatytos ribos arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau eilę metų nekinta.

Išanalizavus 2017 metų UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose ir Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2017 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita (Birutės ir Lepšių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2017 m. yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt/Veikla/Vandens-tiekimas/Geriamojo-vandens-kokybes-rodikliai .
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11