2023 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai rūpinasi vandentvarkos paslaugų prieinamumu ir kokybe

2023 m. vasario 22 d.

2022-ieji UAB „Šiaulių vandenys“ buvo aktyvūs ir darbingi metai. Bendrovė įgyvendino svarbius vandentvarkos infrastruktūros projektus ir tęsė kitus darbus, numatytus strateginiame veiklos plane. Daugiau nei 3 mln. eurų (be PVM) siekiančios investicijos neabejotinai padidins įmonės efektyvumą, pagerins paslaugų kokybę ir prieinamumą. Veiklos rezultatus reikšmingai įtakojo energetinė krizė. Staigus ir neplanuotas elektros, dujų ir kuro kainų šuolis ženkliai išaugino pagrindinės veiklos sąnaudas ir tai lėmė nuostolingą bendrovės veiklą.
 
Baigta saulės elektrinės statyba nuotekų valykloje
 
Vandentvarkos ūkio įrenginiai, ypač nuotekų valykla, yra imlūs elektros energijai. UAB „Šiaulių vandenys“ siekdama suvaldyti energetinius kaštus, didelį dėmesį skyrė atsinaujinančios energetikos projektų vystymui.
 
Pernai liepos mėnesį nuotekų valykloje užbaigta 500 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės statyba, kuri leis per metus pasigaminti apie 450–495 MWh elektros energijos nuotekų valymo technologiniams poreikiams.
 
Dar apie 3 tūkst. MWh žaliosios elektros ir 5,2 tūkst. MWh šilumos energijos bendrovė pasigamina kogeneracinėje jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. nuotekų valykloje kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais. Energija gaminama deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat biodujas iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur jos susidaro pūvant atliekoms.
 
Šie aplinką tausojantys sprendimai UAB „Šiaulių vandenys“ leidžia pasigaminti apie 44 proc. reikalingos elektros ir apie 61 proc. šilumos energijos nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams.
 
Atlikta apsirūpinimo elektros energija iš saulės elektrinių galimybių studija
 
UAB „Šiaulių vandenys“ siekia maksimaliai efektyviai išnaudoti galimybes apsirūpinti elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Praėjusiais metais bendrovės užsakymu buvo parengta „Apsirūpinimo elektros energija iš saulės elektrinių galimybių studija“. Atlikus analizę, paaiškėjo techninės, teisinės ir finansinės galimybės bei variantai, taip pat paskaičiuotas energetikos įrenginių ekonomiškumas ir atsiperkamumas.
 
Studijos rengėjai UAB „Ekotermija“ padarė išvadą, kad tvariausia yra viena alternatyva, kurią sudaro du projektai: 2700 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Šiaulių miesto nuotekų valyklos teritorijoje UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis ir 800 kW – Birutės vandenvietėje, kurią įrengtų paslaugos tiekėjas ir iš kurio 20 metų elektros energija būtų perkama už nustatytą kainą.
 
Atvirą konkursą laimėjęs tiekėjas UAB „Ignitis“ jau baigia rengti 800 kW galios saulės elektrinės Birutės vandenvietėje projektą ir ruošiasi statybai. Planuojama, kad saulės jėgainė patenkins apie 50 proc. šioje vandenvietėje sunaudojamos elektros energijos poreikio ir leis UAB „Šiaulių vandenys“ kasmet sutaupyti apie 165 tūkst. eurų sąnaudų.
 
Nuotekų valykloje 2700 kW galios saulės elektrinės parką, kurios galios būtų išdalintos bendrovės nutolusiems objektams (vandens kėlimo ir nuotekų perpumpavimo siurblinėms, Lepšių vandenvietei, administracinėms patalpoms, kt.), įmonė planuoja statyti savo lėšomis. Tačiau kol kas šio projekto įgyvendinimą riboja ESO infrastruktūros galių stoka. UAB „Šiaulių vandenys“ tokį ESO sprendimą apskundė teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Įgyvendinus šiuos projektus, iš atsinaujinančių energijos išteklių UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamintų apie 70 proc. reikalingos elektros energijos arba apie 8 tūkst. MWh per metus.
 
Vystomi kiti energetikos projektai
 
UAB „Šiaulių vandenys“ ieškodama sprendimų taupyti elektros energiją technologiniuose procesuose, pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje įgyvendino rezervinės galios bei elektros energijos tinklo balansavimo projektą. Šis inovatyvus projektas leidžia bendrovei stebėti ir reguliuoti (mažinti) elektros energijos vartojimą ir gauti pajamas už mažesnį vartojimą. Projektui pasiteisinus, panašius elektros energijos balansavimo būdus planuojama naudoti ir kituose objektuose.
 
Siekdami energetinio efektyvumo, UAB „Šiaulių vandenys“ planuoja įgyvendinti dar vieną žiedinės ekonomikos projektą. Bendrovė ketina perteklinę pavojingų atliekų perdirbimo įmonės „Toksika“ šilumą, susidarančią utilizuojant atliekas, nukreipti į nuotekų dumblo džiovyklą bei ja šildyti pastatus. Ar įmanomas toks bendradarbiavimas padės atsakyti galimybių studija, kurioje bus išanalizuotos techninės galimybės bei ekonominis naudingumas.
 
Išspręsta kainodaros problema
 
Siekiant optimizuoti energetines sąnaudas, šalies vandentvarkos įmonėms buvo ypač svarbu išspręsti kainodaros problemą. Metų pabaigoje priimtos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisos, kuriomis įtvirtinti pakeitimai leidžia vandentvarkos įmonėms perskaičiuoti paslaugų kainas, jei elektros ir dujų kainų vidutinis pokytis viršija 30 procentų. Taip pat numatyta galimybė įsitraukti į tarifą ir investicijas, būtinas užtikrinti kokybiškai paslaugai, dar prieš investicijų įgyvendinimą, ko iki šiol padaryti nebuvo galima. Pataisomis apibrėžta, kad paslaugų kainas nustato nebe savivaldybių tarybos, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
 
Dėl drastiškai brangusių energetinių išteklių 2022 metais UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų tarifas buvo perskaičiuotas du kartus. Rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai kainai, paaiškėjo, kad ją vėl būtina perskaičiuoti, kas ir buvo operatyviai padaryta. Naujas tarifas įsigaliojo 2023 m. vasario 1 d. Bendrovė paskaičiavo, kad per metus sąnaudos energetiniams ištekliams padvigubėjo ir dėl to įmonė patyrė 1,6 mln. eurų nuostolio.
 
VERT duomenimis, šiuo metu vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudaro 1,3 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytos 4 proc. ribos.
 
Mažėjo paslaugų realizacija
 
Vis daugiau šiauliečių jungiasi prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos ir naudojasi kokybiškomis paslaugomis. 2022 m. UAB „Šiaulių vandenys“ sudarė 297 naujas paslaugų teikimo sutartis ir iš viso aptarnavo 55129 klientus.
 
Nors klientų skaičius augo, vis tik analizuojant 2022 m. paslaugų realizaciją, pastebime vartotojų poreikį taupyti. Bendrovė vartojimui patiekė 4,2 mln. kub. metrų geriamojo vandens, išvalė 8,5 mln. kub. metrų nuotekų. Vandens pardavimai sumažėjo 0,9 proc., o nuotekų sutvarkyta 1,3 proc. mažiau, lyginant su 2021 m. Paslaugų realizacija augo tik ūkio-buities sektoriuje: įmonės sunaudojo 1 proc. daugiau vandens ir išleido 1,7 proc. daugiau nuotekų. Gyventojų grupėje vandens realizacija sumažėjo 1,7 proc., o nuotekų – 1,8 proc. Reikšmingai sumenko paslaugų apimtys pramonės įmonių grupėje: vandens parduota 3,8 proc. mažiau, nuotekų sutvarkyta 9,5 proc. mažiau.
 
Tęsėsi tinklų plėtra
 
UAB „Šiaulių vandenys“ rūpinasi, kad centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos pasiektų kuo daugiau šiauliečių. 2022 m. sėkmingai užbaigtas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“. Išplėtojus tinklus, kokybiškos paslaugos tapo prieinamos 38 namų ūkiams ir dar 66 perspektyvoje. Darbų atlikta už 618,44 tūkst. eurų (be PVM).
 
Taip pat bendrovė tęsė dar 2016 m. pradėtus vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Praėjusiais metais nutiesus vamzdynų atšakas iki 80 sklypų ribos, patenkinti 76 vartotojų prašymai. Iš viso paklota 925,5 m vandentiekio įvadų ir 1178,7 m nuotekų išvadų. Darbų atlikta už 474,3 tūkst. eurų (be PVM). Tinklų plėtros darbus UAB „Šiaulių vandenys“ vykdė savo lėšomis.
 
Įgyvendinami tinklų atnaujinimo projektai
 
Pernai UAB „Šiaulių vandenys“ investavo ne tik į svarbios infrastruktūros plėtrą, bet ir į tinklų atnaujinimą. Vilniaus gatvėje pradėta rekonstruoti magistralinė vandentiekio linija ir dalis jos šoninių pajungimų, iš viso apie 2,6 km tinklų. Lygiagrečiai su šiais darbais atnaujinami ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklai, iš viso apie 1,4 km. Apie 1,51 mln. Eur (be PVM) siekiančios investicijos pagerins vandentvarkos sistemų funkcionavimą ir paslaugų kokybę. Planinė vandentiekio tinklų rekonstrukcija padeda mažinti vandens nuostolius tinkluose, kurių 2022 m. patirta 8,6 proc., kai iki 2017 metų šis rodiklis siekdavo apie 19 proc. Taip bendrovė sutaupo lėšų tinklų eksploatacijai bei mokesčiams ir neeikvoja vandens.
 
Dar vieną itin svarbų tinklų statybos projektą UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo įgyvendinti Rėkyvos seniūnijoje. Pernai Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. įrengta nauja 4,12 km ilgio slėginė nuotekų linija. Šiais metais pradėsime tiesti likusią 2,7 km atkarpą nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g. Didesnės apimties tinklai padės užtikrinti nuotekų pralaidumą, išsiplės centralizuoto nuotekų tvarkymo zona šioje miesto dalyje, todėl atsiras galimybė jungtis naujiems vartotojams, bus tausojama aplinka. Bendrovės lėšomis darbų atlikta už 238 tūkst. Eur (be PVM).
 
Šiaulių vandentvarkos ūkis keičiasi ir tai kiekvieno šioje įmonėje dirbančio nuopelnas. UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai tęs strateginiame veiklos plane numatytus tinklų plėtros, įrenginių modernizavimo bei atnaujinimo darbus, kad galėtų šiauliečiams užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-01