2020 m.

Bus mažinama kvapų sklaida iš pagrindinės nuotekų siurblinės

2020 m. rugsėjo 09 d.

Pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje bus diegiama kvapų šalinimo sistema. Šiems darbams atlikti rugpjūčio 13 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su UAB „Airplus1 Lituanica“ pasirašė projekto „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“ rangos sutartį. Darbai užtruks 12 mėn. ir kainuos 112,9 tūkst. Eur (be PVM). Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (68,7 proc.).
 
Visos Šiaulių miesto nuotekos savitakiu nuotakynu, iš žemesnių vietų jas pumpuojant 61 nuotekų siurblinei, suteka į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį Pakruojo g. 2A. Per parą ši siurblinė į nuotekų valyklą (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.) perpumpuoja apie 19–20 tūkst. kub. metrų nuotekų.
 
Nuotekų tvarkymo sistemose išsiskiria oro teršalai – amoniako ir sieros vandenilio dujos. Pats intensyviausias kvapas yra pagrindinėje nuotekų siurblinėje – nemalonus kvapas sklinda iš grotų ir siurblinės patalpų. Didžiausia problema kyla dėl sieros vandenilio ir kitų sieros junginių, nes jų kvapo slenkstis yra ypač žemas ir neabejotinai sudaro didesnį kvapo intensyvumą. Sklindantys kvapai, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, gali suketi nepatogumų aplinkiniams gyventojams.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ užsakymu 2019 m. UAB „Ekosistema“ pagrindinėje nuotekų siurblinėje atliko į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijų matavimus ir jų sklaidos ore skaičiavimus. Paaiškėjo, kad aplinkinių gyvenamų namų ar įmonių teritorijų oro teršalų koncentracijos, kurios galėtų būti kenksmingos žmonių sveikatai, nepasiekia. Tačiau nustatyta, kad gyvenamųjų teritorijų pakraštys galimai persidengia su zona, kurioje kvapų koncentracija gali viršyti leistinas higienos normas.
 
Mažinant kvapų sklaidą, pagrindinėje nuotekų perpumpavimo stotyje bus įdiegta kvapų šalinimo sistema, sudaryta iš ozono generatorių, ozono ir kvapą sukeliančių teršalų jutiklių ir reaktoriaus su katalizatoriumi. Sistema veiks oro teršalų katalitinio oksidavimo ozonu principu.
 
Siekiant efektyviai oksiduoti oro teršalus, ozonas bus tiekiamas ir maišomas į orą kuo arčiau taršos šaltinio – virš nuotekų rezervuarų ir latakų siurblinės pastate. Oro teršalai pradės oksiduotis jau jų išsiskyrimo iš nuotekų vietoje. Oksidacijos produktai bus mažo kvapo ar bekvapiai junginiai, mažiau lakūs, dauguma jų tirpstantys nuotekose ar nusėdantys ant rezervuarų paviršių. Likę lakūs oro teršalai, kartu su ozonu, bus nukreipiami į ištraukiamąją ventiliaciją. Ventiliacija bus pertvarkoma ir dar pratęsiama, įrengiant reaktorių, sudarytą iš ventiliacijos ortakių. Reaktoriuje bus įrengtas katalitinis filtras, kuris padės sulaikyti net ir intensyvią oro taršą.
 
Įrengus kvapų šalinimo sistemą, oro tarša iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės sumažės 2–3 kartus (bus neutralizuota iki 94 proc. sklindančių kvapų) ir nemalonūs kvapai nebepasieks gyvenamųjų teritorijų ribų. Įdiegta sistema užtikrins pastovų, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-09