2019 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ ir toliau išliks socialiai rūpestinga ir atsakinga įmone

2019 m. rugsėjo 18 d.

Šiaulių vandentvarkos ūkis, netrukus skaičiuosiantis 72-us veiklos metus, augo ir vystėsi kartu su miestu. Šiandien neatpažįstamai pasikeitęs miesto vandentvarkos ūkis mena daugybę iššūkių ir problemų dėl geriamojo vandens kokybės, paslaugų prieinamumo ir aplinkosaugos. Laikai ir poreikiai keitėsi, tačiau Šiaulių vandentvarkos įmonė visada rūpinosi, kad kuo daugiau miestiečių pasiektų švarus ir sveikas geriamasis vanduo, o nuotekos būtų tinkamai surenkamos ir išvalomos.
 
Per du dešimtmečius investuota apie 106 mln. eurų
 
Šiandien UAB „Šiaulių vandenys“ – šiuolaikiškai dirbanti, į vartotoją orientuota, modernią techniką, technologijas bei efektyvius valdymo metodus įdiegusi įmonė. Tačiau taip buvo ne visada ir tai labai gerai atsimena vyresnioji karta. Vandentiekio vanduo buvo rudas, o neretai jo ir visai nebūdavo. Miesto nuotekomis teršiama Kulpės upė dvokė iš tolo, o teršalai Mūšos bei Lielupės upėmis buvo plukdomi į Baltijos jūrą. Šios problemos iš esmės pradėtos spręsti tik Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę.
 
Teigiami pokyčiai būtų sunkiai įsivaizduojami be Pasaulio banko ir Europos Sąjungos paramos lėšų. Dar prieš dešimtmetį UAB „Šiaulių vandenys“ dirbo nuostolingai, todėl finansinių galimybių spręsti miesto vandentvarkos ūkio problemas neturėjo. Atsiradus galimybei investuoti Pasaulio banko ir Europos Sąjungos lėšas, bendrovė nedelsė ir ėmė rengti projektus paramai gauti. 1996-2018 m. į Šiaulių vandentvarkos ūkį sėkmingai investuota apie 106,1 mln. eurų (be PVM), o iš jų apie 66,2 mln. eurų vien tik 2009-2018 m. Didžiąją dalį investicijų sudaro Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansinė parama.
 
Investicijos žmonių gyvenimo kokybei gerinti bei aplinkai tausoti
 
Nuo 2009 m. bendrovė sėkmingai įgyvendino 9 stambius projektus, du naujus dar tebevykdo. Projektų metu vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra išplėtota Medelyno, Kalniuko, Pabalių mikrorajonuose ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių individualių gyvenamųjų namų kvartale, taip pat 122 gatvių atkarpose bei Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje. Nutiesus tinklus, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos dar beveik 11 tūkst. gyventojų arba iš viso 98-99 proc. Šiaulių miesto gyventojų.
 
Siekiant gerinti geriamojo vandens kokybę, 2015 m. bendrovė modernizavo Lepšių vandenvietę, o nuo 2017 m. pradėjo rekonstruoti labiausiai susidėvėjusius vandentiekio vamzdynus. Reikšmingi pokyčiai įvyko ir miesto nuotekų tvarkymo ūkyje. 2011 m. buvo pertvarkytas nuotekų valymo įrenginių biologinio valymo procesas, o 2012 m. pastatyti regioniniai dumblo apdorojimo įrenginiai. Tačiau aplinką tausojantys projektai dar tęsiami. 2017 m. bendrovė pradėjo rekonstruoti susidėvėjusius nuotekų bei paviršinių nuotekų vamzdynus. Didžioji dalis darbų jau atlikta, tad ir iškasinėtų gatvių, ir nepatogumų miestiečiams žymiai mažiau. Projektuose numatyti darbai bus užbaigti kitais metais, tačiau jau dabar galime pasidžiaugti, kad būtent Šiauliuose bus atnaujinta daugiausia vamzdynų – iš viso apie 67 km. Šie pokyčiai labai pagerins UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kokybę, o taip pat bus labiau tausojama miesto aplinka.
 
Plėtros projektai vykdomi iš bendrovės pelno
 
Įgyvendindama projektus UAB „Šiaulių vandenys“ kryptingai prisideda prie miesto visuomenės sveikatos, socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo bei aplinkosaugos. O dabar, šeštus metus dirbdama pelningai, yra pajėgi savarankiškai įgyvendinti dar daugiau gyventojams naudingų projektų. 2018 m. bendrovė savomis lėšomis pradėjo vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Aukštabalio gyvenamajame rajone. Jau šį rudenį, užbaigus darbus, centralizuotai teikiamos paslaugos bus prieinamos apie 60 esamų namų ūkių, taip pat bus sudaryta galimybė prie naujai sukurtos infrastruktūros prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių. Šių darbų vertė – 983,34 tūkst. eurų (be PVM).
 
Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms ir tolimesnėms investicijoms, numatytoms „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“. Tęsiant darbus, bendrovė 2019 m. pradėjo projektuoti tinklus Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone ir jau ruošiasi darbų pirkimo konkursui.
 
Taip pat iš uždirbto pelno bendrovė nuo 2016 m. pirmoji Lietuvoje pradėjo kloti vandentiekio įvadus ir nuotekų šalinimo tinklų atšakas iki sklypo ribos pagal pateiktus gyventojų prašymus. 2016-2018 m. buvo patenkinti 347 prašymai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai įrengti iki 267 sklypų. Vykdant darbus, iš viso paklota 4618 m vandentiekio, 5443 m nuotekų vamzdynų bei įrengtos 5 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Darbų atlikta už 1,04 mln. Eur (be PVM). Didžioji dalis vartotojų jau sudarė paslaugų teikimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“ ir naudojasi centralizuotu vandentiekiu ir nuotekų tvarkymu. Neišgalintiems prisijungti, bendrovė vamzdynų atšakas sklypo ribose pakloja išsimokėtinai. Šiaulių miesto savivaldybė pritaria šioms investicijos, todėl darbai tęsiami ir 2019 metais.
 
Yra galimybė mažinti vandens paslaugų kainą
 
UAB „Šiaulių vandenys“ džiaugiasi, kad gyvenimas geresnėmis buities sąlygomis ir švaresnėje aplinkoje pamažu tampa mūsų visų bendru tikslu. Tai patvirtina augantis klientų skaičius, kuris per dešimtmetį išaugo 5416 vnt. Praėjusių metų pabaigoje bendrovė iš viso aptarnavo 53,7 tūkst. klientų. Dėl naujai prisijungusių gyventojų kasmet didėja geriamojo vandens realizacija, taip pat daugiau surenkama nuotekų, tačiau šie rodikliai nėra žymūs. Būtinosios pagrindinės veiklos sąnaudos, nepriklausomai nuo paslaugų realizacijos, išlieka stabiliai didelės ir tai turi įtakos vandens paslaugų kainai.
 
Reikšmingai didesni geriamojo vandens pardavimai leistų mažinti vandens paslaugų kainą. Šalies didmiesčiuose vandens realizacija didelė vien dėl pramonės įmonių vartojimo, tačiau Šiauliuose šis rodiklis siekia tik 7 proc., o, pavyzdžiui, Panevėžyje – apie 37 proc. Priežastis paprasta – dalis Šiaulių pramonės įmonių turi nuosavus vandens gręžinius. UAB „Šiaulių vandenys“ jau ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad įmonės, kurios naudoja požeminį vandenį iš nuosavų gręžinių, jų atsisakytų ir prisijungtų prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Tai padaryti įmones įpareigoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Rodydama gerąjį pavyzdį, pirmoji individualaus gręžinio atsisakė UAB „Žemdirbių turgus“, o netrukus ir UAB „Elga“.
 
Bendrovei netaikytos baudos
 
Taip pat svarbu pažymėti, kad UAB „Šiaulių vandenys“, vykdama įvairias priemones, pasiekė, kad Šiaulių miesto aglomeracijoje centralizuotai surenkama ir valoma 98,2 proc. nuotekų. Šis aukštas rodiklis reiškia, jog Šiaulių miesto aglomeracija atitinka Europos Sąjungos Direktyvos 91/271/EEB nustatytus reikalavimus dėl miesto nuotekų valymo, todėl jokios sankcijos bendrovei ir miestui negresia. UAB „Šiaulių vandenys“ griežtai ir atsakingai laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų, todėl jau daug metų bendrovei netaikytos jokios administracinės baudos ar piniginės sankcijos už aplinkai padarytą žalą.
 
Išnaudojami vidiniai rezervai
 
Dėl nuosekliai atnaujinamo ir plėtojamo vandentvarkos ūkio didėja UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos efektyvumas, racionaliau naudojami ištekliai, optimizuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos. Bendrovė visose srityse išnaudoja vidinius rezervus. Efektyvinant veiklą, nuo 2013 m. iki 2018 m. buvo panaikintos 47 pareigybės (darbininkų, specialistų ir skyrių vadovų), įsteigta 11 naujų pareigybių, panaikinti arba sujungti keli skyriai. Reorganizavus padalinius, buvo perskirstytas darbų organizavimas ir atsakomybės, optimizuoti darbo resursai.
 
Šiais metais taip pat buvo peržiūrėtos ir optimizuotos aukščiausio lygio vadovų pareigybės. Bendrovės valdybos sprendimu buvo panaikintos Finansų direktoriaus ir Projektų direktoriaus pareigybės ir vietoje šių dviejų pareigybių įsteigta viena nauja – Plėtros direktoriaus. Pakeistoje UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūroje, vietoje trijų generalinio direktoriaus pavaduotojų, liko du – Technikos direktorius ir Plėtros direktorius. Struktūriniai pertvarkymai įgyvendinti atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nurodymą mažinti darbo užmokesčio fondą bei darbuotojų skaičių, o taip pat ir į akcininko – Šiaulių miesto savivaldybės – iškeltus lūkesčius. Įgyvendinusi šiuos organizacinės struktūros pakeitimus, bendrovė sutaupo apie 50 tūkst. Eur (su mokesčiais) darbo užmokesčio per metus.
 
Bendrovė dalyvaus miesto gyvenime
 
UAB „Šiaulių vandenys“ ir toliau išliks rūpestinga ir socialiai atsakinga miesto įmone, kuri atsakingai spręs vandentvarkos ūkio problemas, teiks kokybiškas paslaugas ir paslaugiai aptarnaus gyventojus, o taip pat skaidriai ir drąsiai dalyvaus miesto gyvenime. Bendrovė nuolat siekia glaudaus bendradarbiavimo su miesto bendruomene, todėl organizuoja visuomeninius ir edukacinius renginius, kuriuose akcentuoja kokybišką vandentiekio vandenį ir patikimą nuotekų tvarkymą, o taip pat geranoriškai prisideda prie įvairių miesto renginių. Jau trečius metus bendrovė finansiškai parėmė miesto šventę „Šiaulių dienos“. Ši parama yra simbolinė UAB „Šiaulių vandenys“ padėka visiems šiauliečiams už mūsų bendrus pasiekimus Šiaulių vandentvarkos ūkyje. Bendrovei visada rūpėjo žmonių gerovė, todėl džiaugiamės galėdami visapusiškai prisidėti prie miesto socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-10-30