2019 m.

Šiauliuose vandentiekiu tiekiamas kokybiškas vanduo

2019 m. sausio 29 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja šiauliečius ir aplinkinių gyvenviečių – Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių – gyventojus, kad iš bendrovės vandenviečių vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir tinkamas vartoti. Tai patvirtina laboratoriniai tyrimai, kurie atliekami ištisus metus.
 
Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė 12 tūkst. kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 171 kub. m per parą) vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 96,3 tūkst. Šiaulių miesto, Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.
 
Vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija. Priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Laboratorija nustato visus šioje higienos normoje kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai, fizikiniai – cheminiai).
 
Geriamojo vandens kokybė kontroliuojama ištisus metus – yra sudaromas nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planas, kuris derinamas su Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
 
2018 m. pagal planą buvo pasirinkti 79 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 11 – periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų.
 
Numatytuose taškuose iš viso buvo paimti 644 geriamojo vandens mėginiai ir atlikti 8093 laboratoriniai tyrimai.
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio slenkstis, kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai nustatoma: žarninių enterokokų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių analičių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių anglavandenilių, bromato), taip pat radiologinių tyrimų vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad minėtų medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.
 
Išanalizavus 2018 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomos 2018 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitos (Birutės ir Lepšių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje http://www.siauliuvandenys.lt/vandens-kokybe-2/ .
Paskutinį kartą redaguota: 2019-01-29