2018 m.

Šiauliuose vandentiekiu tiekiamas saugus ir kokybiškas vanduo

2018 m. lapkričio 12 d.

Keturių savivaldybių – Raseinių, Marijampolės, Jurbarko ir Lazdijų – nedidelių gyvenviečių vandenvietėse rastas padidėjęs sunkiojo metalo arseno kiekis.

Kylant nerimui dėl požeminio geriamojo vandens kokybės, UAB „Šiaulių vandenys“ patikina šiauliečius ir aplinkinių gyvenviečių – Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių – gyventojus, kad iš bendrovės vandenviečių vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir tinkamas vartoti. Tai patvirtina laboratoriniai tyrimai, kurie atliekami ištisus metus.

Tyrimams kasmet paimama apie 700 vandens mėginių

Gyventojams vanduo tiekiamas iš Lepšių ir Birutės vandenviečių. Vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija. Priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Geriamojo vandens kokybė kontroliuojama ištisus metus – yra sudaromi nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planai, kurie derinami su Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pagal planus tyrimams vandens mėginiai imami iš skirtingų taškų – iš vandenviečių, vandentiekio tinklo taškų bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Tiriant vandenį, kasmet paimama apie 700 vandens mėginių ir atliekama apie 9 tūkst. įvairių tyrimų. Iš viso kontroliuojama per 50 rodiklių (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai, fizikiniai – cheminiai).

Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, bendrovės laboratorijoje kiekvieną dieną tiriami mikrobiologiniai (žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius) ir indikatoriniai (skonio slenkstis, kvapo slenkstis, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektros laidis, vandenilio jonų koncentracija, bendroji geležis) rodikliai.

Vykdant periodinę programinę priežiūrą, mėginiai tyrimams imami pavasarį ir rudenį. Vandentiekio tinklo taškai, kuriuose imami mėginiai, iš anksto nustatomi programinės priežiūros plane.

Nepriklausomoje laboratorijoje tirtas arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

Vykdant periodinę programinę priežiūrą, šių metų balandžio 17 d. vandens mėginiai buvo paimti iš vidaus vandentiekio čiaupų devyniuose taškuose – mokyklose, vaikų darželiuose – ir atlikti išsamūs vandens kokybės tyrimai. Buvo tiriamas ir arseno kiekis vandenyje. Rezultatai parodė, kad šios toksinės medžiagos koncentracija yra mažesnė kaip 1 mikrogramas litre (norma – 10 mikrogramų litre).

Šių metų spalio 18 d. UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija paėmė vandens mėginius iš trijų vandens paskirstymo vartotojams taškų - Birutės ir Lepšių vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje.

Bendrovės laboratorijoje buvo tiriami šie rodikliai: mikrobiologiniai (žarninių enterokokų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius), indikatoriniai (aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris), toksiniai (fluoridas, chromas, kadmis, nikelis, nitritas, nitratas, švinas, varis, gyvsidabris, boras, cianidas).

Nepriklausomoje laboratorijoje – UAB „Vandens tyrimai – buvo atliekami toksinių rodiklių (daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, benzpirenas, 1,2-dichloretanas, tetrachloretenas, trichloretenas, haloformų suma, arsenas, stibis, selenas, benzenas, bromatas, pesticidai, pesticidų suma) tyrimai.

Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad minėtų medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje išliko nepakitusi, lyginant su 2017 m. atliktais tyrimais.

Eilę metų, tiriant vandentiekio vandenį, toksinių rodiklių vertės niekada neviršijo leistinų normų. Šių tyrimų metu nustatytos vertės taip pat yra žemesnės arba artimos minimaliai normai. Visuose kontroliniuose taškuose, kuriuose buvo paimti vandens mėginiai, arseno, stibio ir seleno koncentracija vandenyje nustatyta mažesnė kaip 1 mikrogramas litre. Taip pat eilę metų nė karto neužfiksuota ir mikrobiologinė tarša.

Išsamūs šiais metais atliktų geriamojo vandens kontroliuojamų rodiklių tyrimų rezultatai pateikiami šioje ataskaitoje.

Daugiai informacijos apie vandentiekio vandens kokybę Šiauliuose UAB „Šiaulių vandenys“ interneto svetainėje http://www.siauliuvandenys.lt/vandens-kokybe-2/ .

Paskutinį kartą redaguota: 2018-11-12