2016 m.

Šiauliečiams tiekiamas kokybiškas vandentiekio vanduo

2016 m. sausio 27 d.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-09-03 nutarimu Nr. 1388 „Dėl vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais UAB „Šiaulių vandenys“ apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus turi viešai pranešti geriamojo vandens vartotojams.

Praėjusiais metais Šiaulių miestui buvo patiekta vidutiniškai 12166 kub. m per dieną geriamojo vandens iš Birutės (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 223 kub. m/d), Lepšių ir Bubių vandenviečių gerinimo įrenginių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 110 tūkst. Šiaulių miesto bei Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Laboratorija vykdo geriamojo vandens kontrolę pagal „Geriamojo vandens programinės priežiūros planą“, kuris patvirtintas bei suderintas su Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir nustato Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 numatytus rodiklius.

Pagal planą pasirinktos 89 geriamojo vandens mėginių ėmimo vietos: iš viso buvo paimti 683 geriamojo vandens mėginiai, iš jų nustatytos 7843 analitės. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Išanalizavus 2015 m. UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo užfiksuota.

Bubių vandenvietės vandenyje viršijamas sulfatų kiekis (vidutinė vertė - 301 mg/l (norma - 250 mg/l). Sulfatai yra indikatorinis rodiklis, kuris nesietinas su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo užfiksuota.

Svarbu paminėti, kad rekonstruota Lepšių vandenvietė pradėta eksploatuoti lapkričio 25 d. Kadangi dabar šioje vandenvietėje paruošiamas geriamasis vanduo atitinka keliamus reikalavimus, tai sudarė galimybę į centralizuotus tinklus tiekiamo vandens kiekį iš jos padidinti iki 40 proc. Likę 60 proc. vandens į gyventojų namus atkeliaus iš Birutės vandenvietės, kuri rekonstruota dar prieš 16 metų. Trečioji bendrovės eksploatuojama Bubių vandenvietė 2015 m. gruodžio 15 d. buvo uždaryta, nes taip yra naudingiau ir ekonominiu, ir vandens kokybės požiūriu.

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2015 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita (Birutės, Lepšių ir Bubių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje .
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11