2022 m.

Skelbiamas konkursas į UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigas

2022 m. birželio 09 d.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigas (darbo vieta – Vytauto g. 103, Šiauliai, įmonės kodas 144133366).
 
UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – bendrovė) veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose.
 
Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.
 
Darbo užmokestis:
 • pastoviosios dalies koeficientas – 19 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (3439 Eur);
 • kintamoji dalis – 10 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio iki kitų finansinių metų birželio 1 d., t. y. iki 2023 m. birželio 1 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos krypties, technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti nepriekaištingos reputacijos (neigiamai atsakyta į pretendento anketos 4–12 klausimus);
 3. turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujamo darbo vandentvarkos srityje patirtį per paskutinius 10 (dešimt) metų. Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma darbo juridinio asmens vadovu arba vadovo pavaduotoju (arba atitinkamos veiklos direktoriumi) patirtis;
 4. turėti didelės apimties (ne mažiau 3 mln. Eur vertės) projektų valdymo patirties vandentvarkos srityje (pateikiamas projektų sąrašas);
 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (vertinama atrankos pakalbio metu);
 6. išmanyti / žinoti valdysenos principus, strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesus, bendrovės veiklos pokyčių ir rizikų valdymą, bendrovės veiklos efektyvinimo būdus (vertinama atrankos pakalbio metu);
 7. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius vandentvarkos sektorių; žinoti vandentvarkos ūkio technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus vandentvarkos srityje bei pažangių vandentvarkos įmonių patirtį (vertinama atrankos pakalbio metu).
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties, projektų valdymo patirties ir t.t.);
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 6. užpildytą pretendento anketą (skelbimo priedą);
 7. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.
Konkurso paskelbimo data: 2022 m. birželio 8 d.
 
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 22 d. Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).
 
Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.
 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas.

Skelbimo Nr. 80281

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti telefonu Nr. 8 41 596204 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius).

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-09