Vadybos sistemos

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, ENERGIJOS NAUDOJIMO VADYBOS SISTEMOS

KOKYBĖS POLITIKA

TIKSLAS

Nuolat tobulinti UAB "Šiaulių vandenys" veiklą ir pasiekti, kad į vartotojus orientuotos įmonės teikiamos paslaugos ir vykdoma gamyba atitiktų aukščiausius reikalavimus kokybei.

Išlaikyti regiono vandentvarkos lyderio pozicijas ir būti viena iš pirmaujančių šalies vandens tiekimo organizacijų.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS

 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
 • Garantuoti tiekiamo vandens kokybę pagal Lietuvoje galiojantį standartą;
 • Patikimai tiekti pakankamai vandens visiems vartotojams;
 • Valyti nuotekas pagal leidžiamas normas ir standartus;
 • Tirti vartotojų poreikius ir siekti juos tenkinti, būti atviriems visuomenei;
 • Tobulinti gamybos technologiją, eksploatacijos tvarką bei diegti technines naujoves;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

ORGANIZACIJOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 • Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;
 • Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;
 • Kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;
 • Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

2017-04-11


APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

ŠVARUS VANDUO, ŽALIUOJANTI ŽEMĖ, TYRAS ORAS - ATEITIES KARTOMS !

UAB "Šiaulių vandenys" paskirtis - užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Organizacija, siekdama harmonijos su gamta, įdiegė ir tobulina aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir įsipareigoja:

 • Laikytis organizacijai taikomų Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą.
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 • Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį.
 • Naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai.
 • Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai tiek darbe, tiek namuose.
 • Vykdyti organizacijos įsipareigojimus ir būti atviriems visuomenei.
 • Siekti HELCOM ir Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo.

2017-04-11

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Organizacijos veikla susijusi su profesine rizika, galimais incidentais, nelaimingais atsitikimais bei avarijomis. Todėl organizacijos vadovybė, siekdama minimizuoti nelaimingų atsitikimų bei avarijų galimybę, įsipareigoja:

 • Nustatyti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių susirgimų prevenciją.
 • Siekti nuolatinio darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • Sukurti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams, užtikrinti socialines garantijas.
 • Pagal galimybes, diegti saugos požiūriu pažangias technologijas ir darbo metodus.
 • Skatinti techninių naujovių taikymą, įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo ir apsaugos priemones.
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos atitikties reikalavimų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
 • Sistemingai šviesti ir mokyti darbuotojus, skatinti jų sąmoningumą ir atsakomybę už darbuotųjų saugą ir sveikatą.
 • Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

Šių įsipareigojimų įgyvendinimui UAB „Šiaulių vandenys“ nuolat tobulina darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto OHSAS 18001 reikalavimus.

2017-04-11

 

ENERGIJOS NAUDOJIMO POLITIKA

Organizacijos veikla ir teikiamos paslaugos betarpiškai susijusios su elektros energijos, gamtinių dujų, šiluminės energijos, kuro transportui ir mechanizmams naudojimu. Organizacijos vadovybė, siekdama įgyvendinti strateginius tikslus ir suprasdama energetinio efektyvumo didinimo svarbą, įsipareigoja:

 • Nuolat gerinti energetinį efektyvumą.
 • Užtikrinti informacijos prieinamumą ir būtinus išteklius tikslams bei užduotims įgyvendinti.
 • Laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su energijos naudojimu, sąnaudomis ir našumu.
 • Taikyti energetiniu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus ir technologijas.
 • Ugdyti organizacijos ir tiekėjų personalo sąmoningumą, skatinti racionaliai ir efektyviai naudoti energetinius išteklius.

UAB „Šiaulių vandenys“ energijos naudojimo politika privaloma visiems organizacijos darbuotojams. Taip pat politikos nuostatos taikomos organizacijos tiekėjams ir rangovams, kurių veikla įtakoja ar gali įtakoti organizacijos energetinį efektyvumą.

2017-04-11

 

Sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 atitiktį.

 

UAB "Šiaulių vandenys" veikla

Pagrindinė veikla:

 • Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
 • Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas;
 • Paviršinių nuotekų tvarkymas;
 • Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

Pagalbinė veikla ir paslaugos:

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
 • Vandens nuotėkių paieška ir televizinė vamzdynų diagnostika;
 • Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;
 • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;
 • Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

 

Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad:

 • įdiegta vadybos sistema ISO 9001 atitinka standarto reikalavimus;
 • procesai bendrovėje smulkiai aprašyti ir atliekami pagal standarto reikalavimus;
 • savo vadybos sistemą bendrovė nuolat tikrina ir tobulina.

Sertifikuota bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema reiškia, kad:

 • įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001 standarto reikalavimus;
 • reikšmingas bendrovės poveikis aplinkai yra nustatytas ir valdomas;
 • bendrovės veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus;
 • bendrovės aplinkos apsaugos veiksmingumas nuolatos didinamas.

Sertifikuota bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema reiškia, kad:

 • įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001 atitinka standarto reikalavimus;
 • sukurtos tinkamos ir saugios darbo sąlygos darbuotojams;
 • identifikuoti galimi pavojai, vertinama ir valdoma profesinė rizika, vykdoma nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių ligų prevencija;
 • bendrovės veikla atitinka teisinius ir kitus reikalavimus.

Sertifikuota bendrovės energijos naudojimo vadybos sistema reiškia, kad:

 • įdiegta energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001:2011 standarto reikalavimus;
 • nustatyti bei įgyvendinami efektyvaus energijos naudojimo tikslai ir užduotys;
 • apibrėžta energijos valdymo politika, nustatytos ją vykdančių darbuotojų funkcijos, atsakomybė ir kompetencija.

Veiklos rezultatų gerinimas yra nuolatinis UAB "Šiaulių vandenys" tikslas, kurio siekiama tobulinant visus procesus, formuojant atitinkamą kiekvieno darbuotojo požiūrį, keliant jų kvalifikaciją, periodiškai įvertinant atliktas bei numatant naujas užduotis, laikantis Lietuvos Respublikos teisinių reikalavimų ir antikorupcinių normų. Visų lygių darbuotojų įtraukimas į šią veiklą užtikrina užsibrėžtų tikslų siekimą.

Tai patvirtina kasmet įmonės padaliniuose atliekami kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energijos naudojimo vadybos sistemų vidaus auditai, priežiūros auditai ir resertifikaciniai auditai, kurių metu pratęsiamas sertifikatų galiojimas.

 

Istorija

2002 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pirmoji vandens tiekimo įmonė Lietuvoje ir Baltijos šalyse įdiegė kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus. Sertifikatus įteikė Vokietijos TUV THURINGEN sertifikacinės įstaigos ir TUV THURINGEN atstovybės Lietuvoje UAB "TUV Uolektis" atstovai.

2008 m. gruodžio mėnesį bendrovėje sėkmingai įdiegta ir sertifikuota darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standarto LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Tinkamai funkcionuojanti sistema, padės išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe, darbuotojų saugos ir sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis. Sistema integruota į jau bendrovėje veikiančias kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas. Bendrovė „Šiaulių vandenys“ taip pat yra pirmoji vandens tiekimo įmonė Lietuvoje 2008 m. įdiegusi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

2014 m. įdiegta energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus. Tai patvirtinantis sertifikatas išduotas 2015 m. rugsėjo 28 d. Sertifikatas patvirtina, kad 2014 m. bendrovėje įdiegta sistema funkcionuoja pagal visus tarptautinių standartų reikalavimus ir yra prižiūrima. Energijos naudojimo vadybos sistema integruota į kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas (atitinkančios tarptautinių LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus), kurios sėkmingai funkcionuoja nuo 2002 m. bei į darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą (atitinkanti standarto LST 1977:2008 reikalavimus), veikiančią nuo 2008 m.

2017 m. vyko pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio tikslas - įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistemos tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Po audito sertifikatų galiojimo laikas pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 23 d.

 

Apdovanojimai

2015 m. gruodžio 11 d. tradiciniame Lietuvos pramonininkų organizuojamame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2015“ aukso medaliu įvertinta UAB „Šiaulių vandenys“ įdiegta Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus.

2010 m. UAB „Šiaulių vandenys“ už įmonės veiklos tikslų ir krypčių integravimą į aplinkos apsaugos bei darbo saugos ir sveikatos politiką apdovanota konkurso „Pasiekimai aplinkosaugoje 2009“ nominacijoje „Geriausia integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema“. Konkurso organizatoriai LR aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija ir VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas.
   
2003 m. UAB "Šiaulių vandenys" integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema apdovanota prizu "Už aiškiai suprantamą ir išmatuojamą veiksmingą aplinkos apsaugos politiką" konkurse "Pasiekimai aplinkosaugoje 2002". Konkurso organizatoriai Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos Respublikos ūkio ir aplinkos ministerijos, Inžinerinės ekologijos asociacija ir Aplinkos vadybos ir audito institutas.


Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610