Geriamojo vandens kokybės kontrolė

2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus. Laboratorija yra įvertinta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-40 patvirtintą Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo nustatytą tvarką ir turi teisę vykdyti šio leidimo priede nurodytą veiklą.

Laboratorijos veiklos vertinimą vietoje 2015 m. spalio 8 d. atliko Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto sudaryta kompetentingų ekspertų komisija. Vertinimo tikslas - patikrinti laboratorijos kompetenciją kokybiškai atlikti leidime nurodytas veiklas. Buvo vertinama, ar tyrimams teisingai naudojami įrenginiai, matavimo priemonės, laboratorijos patalpos, tyrimo metodai, o ypač darbuotojų kvalifikacija, dokumentacija ir kt. atitinka tarptautinių standartų reikalavimus ir svarbiausia, ar laboratorijoje veikia kokybės kontrolės sistema.

Komisija, atlikusi laboratorijos veiklos vertinimą, neatitikimų nenustatė ir nurodė, kad laboratorijos vykdoma veikla atitinka visus Apraše nurodytus kriterijus.

Leidimas bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai suteikia teisę atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens bandymus 26 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Laboratorijos leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.

 

Geriamojo vandens kokybė 2017 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-03 nutarimu Nr. 1388 patvirtinta vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarka.

2013 m. liepos 24 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-500 patvirtinta Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarka, kuri įsigaliojo 2013 m. lapkričio 1 d. Pagal šios tvarkos aprašą geriamojo vandens tiekėjai iki kitų metų vasario 1 d. pateikia statistines ataskaitas už metus ir informuoja vartojus apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus.

2017 m. UAB "Šiaulių vandenys" patiekė 11 758 kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 207 kub. m per parą) vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 96,4 tūkst. Šiaulių miesto, Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

UAB "Šiaulių vandenys" Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys, vykdydamas geriamojo vandens kontrolę pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ numatytus rodiklius. Pagal šį planą pasirinkta 81 geriamojo vandens mėginių ėmimo vieta. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Pagal programinės priežiūros planą 2017 m. iš viso buvo paimti 652 geriamojo vandens mėginiai, iš jų laboratorijoje nustatytos 7 525 analitės. Taip pat buvo atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimai, pasirenkant nepriklausomas laboratorijas, kuriose atlikti geriamojo vandens toksinių analičių (pesticidų, haloformų, daugiaciklių aromatinių anglavandenilų, bromato taip pat radiologinių tyrimų) įvertinimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija bendrovės tiekiamame geriamajame vandenyje yra žemiau nustatytos ribos arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau eilę metų nekinta.

Išanalizavus 2017 metų UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose ir Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:

Metai Patiekiamas vandens kiekis, m3/p Mikrobiologiniai rodikliai* Toksiniai (cheminiai rodikliai) Indikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus)
Bendras matavimų skaičius Bendras matavimų skaičius Bendras matavimų skaičius
2015 12166 1516 228 5559
2016 12724 1336 201 4960
2017 11758 1484 201 6030

* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius).Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610