Projekto prielaidos

LR Vyriausybė, įgyvendindama vandentvarkos sektoriaus ūkio plėtros strategiją, siekia iki 2010 m. efektyvinti visų vandentvarkos sektoriaus įmonių valdymo, administravimo ir kontrolės struktūrą. Šie sprendimai įgalina vandentvarkos įmones iki 2010 m. 30-40 proc. sumažinti vandentvarkos sektoriuje dirbančiųjų skaičių. LR Vyriausybės įgyvendinama tokia politika tiesiogiai palies ir UAB „Šiaulių vandenys".

UAB „Šiaulių vandenys" yra parengusi darbo vietų mažinimo planą, tačiau neturi numačiusi priemonių, kaip ir ką daryti su dirbančiaisiais, kurie neteks darbo. Siekiant išlaikyti ir plėtoti Šiaulių mieste vandentvarkos verslą, UAB „Šiaulių vandenys" investuoja į paslaugų kokybės gerinimą bei techninės būklės palaikymą, tačiau investicijos į žmogiškąjį kapitalą sudaro vos 0,29 proc. visų samdomo darbo išlaidų.

Tikėtina, kad dėl valstybės politikos vandentvarkos sektoriuje skatinamų struktūrinių pertvarkymų, gali būti atleisti mažiau kvalifikuoti ir (ar) socialiai pažeidžiami darbuotojai, kurie gali tapti nelegalios darbo rinkos dalimi ir (ar) patirti ilgalaikį nedarbą.

Veiksmingas problemos sprendimo būdas - įtraukti darbuotojus į mokymų procesą, kuriame nuosekliai, planingai būtų tobulinamos kritinės dirbančiųjų ir vadovų žinių bei įgūdžių spragos. Toks sprendimas laikomas efektyviausia priemone sprendžiant bendrovės valdymo, administravimo ir technologinės plėtros klausimus bei mažinant dirbantiesiems skaudžias galimas pasekmes dėl vykdomų UAB „Šiaulių vandenys" struktūrinių pertvarkymų.

UAB „Šiaulių vandenys" mokymų projektas sudarys veiksmingas sąlygas 188 (60 proc.) darbuotojams mokytis, siekiant įgyti naujų bendrųjų įgūdžių ir atnaujinti senuosius. Tikslinga organizuoti šiuos mokymus: anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, strategijos projektavimo ir kūrimo, personalo vadybos, komandinio darbo, organizacinės psichologijos, darbo su klientais ir kitus kursus.

Projektas padės išsaugoti UAB „Šiaulių vandenys" ekonominį konkurencingumą, suteiks galimybę dirbantiesiems pakelti kompetencijos lygį. Mokymai skatins darbuotojų verslumą, gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos ir bendrovės veiklos vystimosi poreikių.

Apmokyti darbuotojai prisidės prie UAB „Šiaulių vandenys" efektyvesnės organizacinės bei personalo struktūros tobulinimo, gerės klientų aptarnavimo kokybė, o kartu didės ir klientų pasitenkinimas tiekiamomis paslaugomis bei darbuotojų pasitenkinimas darbu.

Įgyvendinus projektą, išsiplės dirbančiųjų funkcijos ir atsakomybių sritis, padidės atliekamo darbo vertė, t.y. darbo našumas. Sukūrus nuoseklią mokymų įgūdžių lavinimo sistemą, bus galimybė nuolat skatinti dirbančiųjų kvalifikacijos, profesinių žinių ir gebėjimų lygio augimą pagal besikeičiančius rinkos poreikius.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610