Prisijungimo prie vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų tvarka

Norint prisijungti prie Šiaulių miesto vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų, o taip pat, kai reikia iškelti iš esamų trasų tinklus, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statinį, reikia:

Kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. (8 41) 592 273 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą-paraišką gauti prisijungimo sąlygas. Statytojas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus;
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • žemės sklypo ribų planą (koordinuotas);
 • pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • statinių išdėstymo planą;
 • projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengiami);
 • sutikimą (-us) prisijungti prie trečiųjų asmenų tinklų (jei reikalingas);
 • statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą (jei reikalingas);
 • įgaliojimą projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, kurie reglamentuoja techninių projektų rengimą;
 • gretimų valdų savininkų sutikimus perkasti ir kloti tinklus jų sklype (jei tinklai klojami per gretimus sklypus);
 • situacijos schemą su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra);
 • topografinę nuotrauką,
 • ir kiti.

Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotoją, kuris paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus.

Turint statybą leidžiantį dokumentą ir projektą, pateikti prašymą UAB „Šiaulių vandenys“ (Klientų aptarnavimo tarnyba, Vytauto g. 103, tel. (8 41) 592 262) dėl šalto vandens skaitiklio išdavimo, gauti leidimą žemės kasimo darbams (reikiamos informacijos galima rasti http://www.siauliai.lt/infrastruktura/infra-kasinejimod.php).

Prieš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą, būsimasis vartotojas/abonentas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. (8 41) 592 273) turi pateikti (atsižvelgiant į tai, kokią sutartį planuojama sudaryti):

 • projektą, statybą leidžiančio dokumento kopiją;
 • 1 egzempliorių kontrolinės geodezinės nuotraukos (popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
 • vandens kokybės pažymą (kopija) (sudarant vandens tiekimo sutartį);
 • paslėptų darbų aktą (-us) (kopija);
 • hidraulinio bandymo aktą (kopija);
 • pažymą, kad vandentiekio ir/arba nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandentiekio ir nuotakyno cechas, tel.: (8 41) 524 442; 8 615 24 222);
 • jei yra priešgaisrinis hidrantas, tai priešgaisrinių hidrantų išbandymo aktą, išduotą Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos;
 • pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklams;
 • sertifikatus vamzdžiams, sklendėms ir kt.

Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis vartotojas/abonentas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo tarnybą (Vytauto g. 103, tel.: (8 41) 592 262; 8 615 02 984, 8 615 02 985) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo, ar paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sutartį.

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, vartotojas (fizinis asmuo) pateikia:

 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu (asmens tapatybės kortelė ar pasas);
 • buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą);
 • savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie gyventojų deklaravusių gyvenamąją vietą skaičių (Medelyno mikrorajono ir Rėkyvos gyventojams pažymą išduoda jų seniūnijos).

Bendrovės nustatyta tvarka gyventojai, norintys prisijungti prie vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų, gali kreiptis į bendrovę užpildę šį prašymą. Daugiau informacijos prisijungimo klausimais tel. (8 41) 592 273, Gamybinis - techninis skyrius.

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, abonentas (juridinis asmuo) pateikia:

 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • juridinių asmenų registro išduotą dokumentą (įmonės registravimo pažymėjimą ar elektroninį sertifikuotą išrašą);
 • patalpų nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą);
 • juridinio asmens rekvizitus (PVM kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

Sudarant paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sutartį, abonentas (juridinis asmuo) pateikia:

 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • juridinių asmenų registro išduotą dokumentą (įmonės registravimo pažymėjimą ar elektroninį sertifikuotą išrašą);
 • patalpų ir žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą);
 • žemės sklypo schemą su skirtingos dangos išdėstymu ir plotais;
 • paviršinių nuotekų valymo įrenginių techninę dokumentaciją (jei įrengti);
 • juridinio asmens rekvizitus (PVM kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

Daugiau informacijos sutarčių sudarymo klausimais tel. (8 41) 592 262.

 Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610